Blogs

Cliëntenraden en jongerenraden: meer dan medezeggenschap

De jeugdwet verplicht jeugdhulporganisaties en gecertificeerde instellingen een cliëntenraad te organiseren om cliënten te betrekken bij de ontwikkeling van jeugdhulp. Veel organisaties hebben daarnaast ook een jongerenraad. Het organiseren van een jongerenraad en een cliëntenraad is zeker niet altijd makkelijk. Toch zie ik duidelijke voordelen voor zowel de organisaties als voor ouders en jongeren zelf.

Voordelen voor organisaties

Door behoeften en verwachtingen van cliënten in kaart te brengen en mee te nemen in besluitvorming, zal de dienstverlening beter aansluiten bij de wensen van gebruikers. Dat verhoogt de kwaliteit van de hulp. Instellingen kunnen door ervaringen van cliënten leren hoe hulpverleningstrajecten verbeterd kunnen worden. Bovendien ontstaat er meer draagvlak voor het beleid en wordt de klanttevredenheid vergroot.

Voor het organiseren van een aparte jongerenraad zie ik als voordeel dat de jongeren de mogelijkheid hebben met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die jongeren aangaan zonder daarbij overvleugeld te worden door volwassenen. De belangen van ouders en kinderen zijn immers niet altijd dezelfde.

Voordelen voor ouders en jongeren

Voor velen is het een manier om betekenis te geven aan hun ervaringen met de jeugdhulp.

Naast inspraak en belangbehartiging van ouders en jongeren hebben deze raden nog een belangrijke meerwaarde. Voor velen is het een manier om betekenis te geven aan hun ervaringen met de jeugdhulp. Om niet alleen hulpvrager te zijn, maar ook die ervaringen te gebruiken om de jeugdzorg beter te maken voor andere ouders en jongeren.

Het versterkt het vertrouwen van cliënten in de eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op de omgeving (self-efficacy). Je bent niet alleen cliënt, maar geeft levert ook een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de jeugdhulp.

Door de cliëntenraad kan ik wat voor een ander betekenen en van een moeilijke situatie iets positiefs maken. Ik vind het ook interessant en fijn om wat om handen te hebben. (Ouder, voorzitter cliëntenraad)

Jongerenraden

Micha de Winter is een warm pleitbezorger van jeugdparticipatie (Gewoon goed hulpverlenen, p. 13). Kinderen en jongeren als participerende burgers actief betrekken bij hun leefomgeving heeft volgens De Winter een heilzame preventieve en curatieve werking. Een tekort aan mogelijkheden om zinvolle sociale ervaringen op te doen, is op zichzelf een bron van psychosociale problemen en gedragsproblemen. De uitbreiding van zulke ervaringsmogelijkheden blijkt de kans op dergelijke problemen te verminderen. Wat Micha de Winter volgens mij bedoelt is dat het voor jongeren van belang is te ervaren dat ze invloed kunnen hebben op hun omgeving en dat hen dat helpt om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. In plaats van ‘Ik heb ook altijd pech’ en bij de pakken neer te gaan zitten.

Daarnaast is een jongerenraad positief voor de persoonlijke ontwikkeling van de leden (informeel leren) en sociale contacten die jongeren opdoen. Door deelname aan een jongerenraad krijgen jongeren meer zelfvertrouwen en leren vaardigheden op het gebied van communicatie, samenwerken, vergaderen, organiseren, spreken in het openbaar, hoe jezelf te presenteren. Vaardigheden die ze nu en later goed kunnen gebruiken

Ik durf nu meer te praten, mijn mening te vertellen, ik ben socialer geworden, leer over de jeugdzorg. (Lid jongerenraad, 16 jaar)

Het is echt een misvatting dat ouders en jongeren in cliëntenraden alleen maar willen schoppen. De voordelen cliëntenraden èn jongerenraden zijn groot en het is belangrijk om te investeren in de ontwikkeling ervan.

Over de auteur

Marion Welling

Marion Welling is gedragswetenschapper en sinds 1980 werkzaam in de hulpverlening in zowel uitvoerende, beleidsmatige als leidingevende functies. Zij heeft als projectleider diverse innovatieprojecten geleid waarbij zorgvernieuwing vanuit clientenperspectief centraal stond. Vanaf 2008 is zij werkzaam als zelfstandig adviseur en projectleider in jeugdzorg, onderwijs, maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld http://www.marionwelling.nl/

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Directeur Effectiviteit en Vakmanschap

Bij de Bascule, waar ik tot anderhalf jaar geleden werkte, hebben ze naast een cliëntenraad voor ouders en een jongerenraad, ook nog een kinderraad voor met name kinderen in de kliniek en dagbehandeling.

Adviseur

Beste Wim,

Bedankt voor je aanvulling. Voor kinderen is het ook belangrijk dat ze invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving en een kinderraad helpt daarbij. 

Functie: Adviseur
Organisatie: Marion Welling advies & projecten
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Functie: Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Justitie
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord