Blogs

Geef uit huis geplaatste kinderen hun netwerk terug

5216

Een gezinsvoogd die een hele dag de tijd neemt om met een jongen (16) die in een gezinshuis woont ooms en tantes te bezoeken die hij al lang niet heeft gezien. Een andere voogd die zorgt dat een jongen (13) eindelijk weer op bezoek kan bij zijn pleegopa en -oma. Deze hoopvolle voorbeelden maken me blij, want dit contact is ongelooflijke belangrijk voor kinderen. Maar we maken het te weinig mogelijk.

Wat betreft netwerken betrekken en behouden is onze historie van uithuisplaatsingen niet echt vrolijkmakend. Ons jeugdzorgstelsel werkt al decennia vanuit het uitgangspunt: als ouders niet voor hun kind kunnen zorgen, dan doet de overheid het. De staat is verantwoordelijk voor de vervangende opvoeding in een pleeggezin of leefgroep; jeugdbeschermers zien toe op welzijn en veiligheid. In dit systeem is traditioneel al weinig ruimte voor biologische ouders, laat staan voor het eigen netwerk van een kind.

Kind uit huis, netwerk weg?

De laatste jaren besteden we meer aandacht aan netwerkpleegzorg, en terecht. En het netwerk betrekken vinden we steeds belangrijker. Maar als een kind eenmaal uit huis geplaatst is, dan blijft er van dat streven meestal weinig overNiemand heeft tijd om het kind naar het netwerk te brengen, of het netwerk naar het kind. Terwijl we dan juist meer moeten doen om kinderen hun wortels te laten behouden. Oma, opa, de buren, familie, vriendjes, de sportclub... die worden alleen maar belangrijker als je niet meer bij je vader en moeder woont.
Onze inspanningen op dit terrein zijn echter omgekeerd evenredig aan dat belang. De pleegzorgwerker richt zich op pleeggezin, de jeugdbeschermer op kind en ouders, groepsleiding op de groep. Allen zijn druk en overbelast. Niemand heeft tijd om het kind naar het netwerk te brengen, of het netwerk naar het kind. Het zit niet voldoende in onze opdracht en in de financiering.
Daarmee laten we het kind in de steek en brengen we het schade toe. Want het gevoel van verwantschap, van ergens bij horen, vergroot de veerkracht van een kind.

Family Finding

Vaak wordt ook gedacht dat een kind geen of geen geschikt netwerk heeft. Op het eerste gezicht is dat soms zo. En het klopt dat het netwerk zich meestal niet massaal aan de deur van het pleeggezin of de leefgroep meldt. Maar het netwerk is er wel! We moeten het alleen vinden en activeren. En dan blijkt er veel meer mogelijk dan we dachten.
De Amerikaan Kevin Campbell heeft een methode ontwikkeld, Family Finding, om kinderen hun netwerk terug te geven. Zijn stelling is: geef mij de naam van een kind en binnen 48 uur heb ik minstens vier personen uit het netwerk gevonden die een actieve rol willen spelen in het leven van dit kind. Mensen die willen helpen een ontworteld kind weer ‘roots’ te geven.

Laat je inspireren

Stel je voor dat we vanuit dit uitgangspunt kunnen werken. Hoe blij zouden de voogden uit mijn voorbeeld zijn dat ze beter in staat zijn het netwerk van het kind te betrekken? En hoe blij zouden de kinderen zijn?
Iedereen die belangstelling heeft voor deze methode kan er binnenkort kennis mee maken. Kevin Campbell komt naar Nederland voor een bootcamp in Amsterdam, van 18 tot 22 september.
Beleidsmakers, managers en jeugdzorgwerkers in jeugdbescherming, residentiële jeugdhulp en pleegzorg, als je ook vindt dat uit huis geplaatste kinderen hun netwerk moeten behouden: laat je inspireren door Family Finding!

Over de auteur

Nic Drion

30 jaar ervaring in de jeugdzorg, o.a. bij de Kindertelefoon, Medisch Kleuterdagverblijf, Bureaus Jeugdzorg, zorgaanbieders, Advies en Meldpunt Kindermishandeling en  Nederlands Jeugdinstituut. Momenteel werkzaam als adviseur bij het Expertisecentrum van de William Schrikker Groep.. Daarnaast freelance werkzaam als trainer op het terrein van de Meldcode, kindermishandeling, veiligheidsplanning en oplossingsgericht werken. Expertise: kindermishandeling, huiselijk geweld, Veilig Thuis, jeugdbescherming, familiegroepsplan, Family Finding, Signs of Safety.  

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Beleidsmedewerker

"jeugdbescherming"

Na een boek te hebben opengeslagen, 'Staatkunde, Nederland in drievoud' valt te concluderen dat de rechter zijn taak niet naar behoren waarneemt. Door verzuim van zijn plicht wordt velen hun rechten niet toegekend. De toenemende juridische kosten om tegen de wet- en regelgeving in je recht te ontvangen verscheurd veel levens en kost het Rijk jaarlijks veel geld. 

Ik heb zelf een scheiding achter de rug en heb 'de jeugd' beschermd. De huidige gang van zaken, althans het volgen daarvan, brengt het juist in gevaar! Echt oplossingsgericht gaat men niet te werk, omdat het probleem niet wordt aangepakt. 

"Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur." - Nederland, als rechtsstaat, functioneert niet. Mensenrechten worden geschonden, juist vanuit Veiligheid en Justitie ...  

Ik ben het helemaal met u eens. Het zou echter nog mooier zijn wanneer we het netwerk niet "terug hoeven te geven" aan het uit huisgeplaatste kind/jongere, maar dat belangrijke contacten uit het netwerk gewoon blijven bestaan na de uithuisplaatsing. Of zelfs : dat het kind/de jongere in het eigen netwerk kan opgroeien.

Misschien wilt u eens kijken naar de eindproducten van het project Samen de Schouders eronder, te vinden op https://www.windesheim.nl/over-windesheim/nieuws/2017/maart/samen-de-schouders-eronder-het-sociale-netwerk-betrekken-in-de-pleegzorg/. Waarin we aandacht hebben besteed aan het belang van netwerkgericht en krachtgericht werken in de pleegzorg.

Vriendelijke groet,

Daphne Roelofs

Adviseur

Beste Daphne,

Natuurlijk moeten kinderen die niet meer thuis kunnen wonen hun netwerk 'gewoon' mee kunnen nemen. In het licht van het stukje over Family Finding heb ik echter gekozen voor een andere titel. 

Dank je wel voor de tip! Ik weet wel dat er vanuit pleegzorg dit soort initiatieven lopen. Goede zaak! En ik ga zeker me verdiepen in jullie onderzoek e.d. 

Groet, Nic

.  

Kwartiermaker en projectontwikkelaar

Nic, je merkt het volgende op: 'Niemand heeft tijd om het kind naar het netwerk te brengen, of het netwerk naar het kind.' Dat klopt, omdat je hier alleen naar de professionals kijkt. Wat bijdraagt aan de oplossing is (1) het lokaal organiseren van de jeugdhulp en (2) een (veel) grotere rol voor pleeg- en gezinshuisouders en hun eigen netwerken. Onder andere om die reden is het zinvol om een een lokaal netwerk van gezinsvormen (ook met steun- en buurtgezinnen) op te zetten. Daarmee creeren we een situatie waarin kinderen die uithuis geplaatst zijn, niet hun netwerk hoeven te verliezen én in een nieuw netwerk terecht komen. Nog te veel worden oplossingen gedacht vanuit de instituties!

Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog

Ik onderschrijf de door Nic Drion gesignaleerde beperkingen in het Nederlandse jeugdzorgstelsel. In mijn deze maand verschenen boek ''ouderschap zonder opvoederschap'' bepleit ik eveneens een opvoeden in 2 families in plaats van het op afstand zetten van ouders en netwerk. Vaak wordt al snel door jeugdbescherming in geval van een uithuisplaatsing aangegeven dat er in het netwerk ''niets te halen is'' Helaas , zo was mijn ervaring toen ik nog werkzaam was binnen de pleegzorg, ook door uw werkgever de William Schrikkerstichting. Ons jeugdzorgstelsel heeft behoefte aan nieuwe werkwijzen en methodieken om ouders en netwerk te blijven betrekken bij de opvoeding van hun kind ook in geval van een langdurige, perspectiefbiedende pleegzorgplaatsing van hun kind. Dat vergt bijv. een meer ondersteunende pleegzorg i.p.v. een pleegzorg die ouderschap en opvoederschap overneemt. Een methodiek die het, ook in geval van breuken en conflicten, mogelijk maakt om het netwerk bij ouders en kind te betrekken, is wat mij betreft meer dan welkom. Indien Family Finding dat beoogt te bewerkstelligen, moeten we ons er in verdiepen.

Medewerker

Met in de titel de afschuwwekkende woorden : "Geef  uithuis kinderen hun netwerk terug" word het al meteen duidelijk gemaakt.Een uithuisplatsing  is een buitenproportionele "beschermings"maatregel ,draconisch.  Kinderen worden zeer zwaar gestraft in Nederland: psychologisch levenslang , concreet in elk geval tot hun 18 e jaar.  Een inhuisplaatsing komt nauwelijks voor bij Jeugdzorg, omdat dit bureau deels moet bestaan van al die uithuisgeplaatste kinderen. Er was ooit een plan in Den Haag voor 10.000 inhuisplaatsingen ,maar niemand weet waar dat plan is gebleven....En van proefperiodes  bij uithuis/inhuisplaatsing  heeft die zgn. kinderrechter ( ondeskundig EN gehaast als ze zijn) ,maar ook die jeugd "beschermer" nog nooit gehoord .Een uithuisplaatsing: een vreselijk produkt van zgn. jeugdzorg. Dat personeel van Jeugdzorg nog met zo'n middel/systeem wil werken! De gevolgen van  vele duizenden uithuisplaatsingen zijn enorm zowel voor de kinderen /ouders als voor deze zorgsector. Daar ga ik nu niet op in. Wat het meeste heftige aan deze complexe problematiek is: kinderen raken KWIJT. Honderden kinderen zijn hun ouders KWIJT en andersom . Door jarenlange foute hardnekkige structuren bij Jeugdzorg en bij de Rchterlijke Macht:     kinderen raken of zijn KWIJT.                

Wilt u meer informatie over die foute structuren ( er zijn twee overzichten beschikbaar) en er mee aan de slag: info@dutchchildcenter.nl   - kind in nood/kind uithuis/kind kwijt. Of : voor kinderrechten in Nederland

06-20673029

Infant Mental Health Specialist, directeur

Het is inderdaad mooi als je uithuisplaatsing kunt voorkómen. En ik beluister bij de pleegzorg in diverse gemeenten dat zij ervan overtuigd zijn dat je dat in een eerder stadium, ja zo vroeg mogelijk, moet zien te voorkómen.

Stichting MeeleefGezin zet zich daarvoor in voor de specifieke doelgroep KOPP/KVO en jonge kinderen van vluchtelingen met een verblijfsstatus in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Er wordt ingezet op continuïteit van opvang en voortgaand contact het liefst tot het kind volwassen is. Ook geen 'breakdowns' in informele zorg, dat is van de pleegzorg geleerd! Als ouders psychische problemen hebben kunnen zij zichzelf al aanmelden tijdens de zwangerschap voor een vrijwillig meeleefgezin of ernaar verwezen worden.

Het kind blijft thuis wonen, de opvang is als richtlijn: één dag in de week en een weekend in de maand. We werken met maatwerk, dat wat nodig is én wat mogelijk is. Professionals zetten hun kennis en vaardigheden in om deze informele zorg goed te laten verlopen: screenen, voorbereiden en ondersteunen kortdurend en laagfrequent. Meeleefgezinnen bagage meegeven waarmee de continuïteit kan slagen. Een bijdrage aan het veminderen van pleegzorg (jaarlijkse nieuwe plaatsingen voor 30% 0 t/m 4 jarigen: factsheet pleegzorg) en verminderen van GGZ-zorg door het kind een extra referentiekader te geven. Dat is ook wat hun ouders wensen (v.d.Ende, 2016)

Het is gericht op herstelondersteuning van de ouders met psychische problemen, die met een steun in de rug met meer plezier voor hun kind kunnen blijven zorgen. In gesprek kunnen over hun oudertaken en opvoeding met de meeleefouders, 'als ouders onder elkaar'. Meeleefouders zijn geen hulpverleners, het gaat uit van gelijkwaardigheid. Zij kunnen ook hun zorgen kwijt, zonder dat er direct een oplossing wordt aangedragen. Ze behouden de eigen regie. Ze worden gehoord en gezien, vinden een klankbord. Ze doen ertoe. Een meeleefgezin is een aan het gezin toegevoegd netwerkgezin.

Kinderen hebben recht op deze extra ondersteuning geeft ook Ombudsvrouw Margrite Kalverboer aan, die in gesprek gaat met kinderen (12 - 23 jaar) om te horen waar hun behoeften liggen, uitgaand van het Internationaal Kinderrechten Verdrag: kinderen hebben recht op goede opvoeding en ondersteuning. Er gaat te weinig aandacht uit naar de KOPP (kinderen

Beleidsmedewerker

Beste Femke,

Ik lees "screenen, voorbereiden en ondersteunen"  ...  In 1990 onderging ik bij een derde onderdeel van de Krijgsmacht wederom een screening. Ik vroeg mij destijds af: "Wat is hier fout?" Later heb ik moeten constateren dat de screening beinvloed was door politieke belangen en doelstellingen ...  
Ook na de zelfdood van een kennis in 2010 hadden de verklaringen weer een geladenheid ...   Familie, psychiaters, geestelijken en ook de samenleving, wij/zij zijn bevooroordeeld. Het etiket van 'de expert' dicteert hoe 'wij' als samenleving met de 'labels' en 'etiketten' omgaan ...  

Die 'instituten' en 'kasten' waarvan ook in de Nederlandse samenleving sprake van is zijn soms helemaal niet zo veilig als dat zij ogen. Toch volgt men 'de gevestigde orde' omwille van gemeende 'zekerheid' en ' veiligheid'. 

Ik ben opgegroeid binnen een bepaald milieu, en ik zag geen gevaar. Diezelfde omgeving bleek heel erg bedreigend te zijn ...  anderen leden eronder, maar ik wist er mee om te gaan.

Persoonelijk streef ik er daarom naar om de medemens te 'versterken'. Een 'veilige' omgeving is 'relatief' ...  

Een van de 'gevaren' van vandaag de dag (en alle eeuwen) is dat de 'psychosociale kennis' benut wordt, niet ter ondersteuning van de samenleving, maar tot onderwerping. Ook wordt het misbruikt en wordt de 'samenleving' uitgebuit tot zelfverrijking. Dit vindt niet alleen plaats binnen 'religie', maar binnen de mensheid als geheel. Binnen bepaalde groeperingen is het echter zichtbaarder ... 

Een van de redenen dat de democratische rechtsstaat niet functioneerd is de 'afwezigheid' van een onafhankelijke rechter - als onderdeel van het dagelijks bestuur.

Functie: Adviseur
Organisatie: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Functie: Kwartiermaker en projectontwikkelaar
Organisatie: Gezinsvormen.nl
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Functie: Infant Mental Health Specialist, directeur
Organisatie: Stichting MeeleefGezin
Sector / werkveld: Infant Mental Health Centrum GGz, gepensioneerd
Functie: Medewerker
Organisatie: DUTCH CHILD CENTER
Functie: Directeur Effectiviteit en Vakmanschap
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Functie: Gedragswetenschapper / psycholoog / (ortho)pedagoog
Organisatie: Pleegzorg en ouderbegeleiding
Functie: Adviseur
Organisatie: William Schrikker Groep
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: L Speelman Coaching
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Onderzoek en advies
Functie: Docent
Organisatie: Hogeschool Windesheim
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Justitie
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord