Blogs

Jeugdbescherming is wél hulpverlening

Laatst was ik op een bijeenkomst met hbo-docenten verantwoordelijk voor het afleveren van de professionals die in de jeugdhulp en jeugdbescherming gaan werken. Hier hoorde ik wederom de breed verspreide misvatting dat de jeugdbeschermer geen hulp mag verlenen. Ik wil graag dat misverstand voor altijd de wereld uit helpen.

In de Jeugdwet staat inderdaad dat de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering geen jeugdhulp mag aanbieden. Maar als je het handelen van jeugdbeschermers analyseert, ongeacht of zij dit in vrijwillig kader of binnen een ondertoezichtstelling doen, dan kun je niet anders concluderen dan dat hier sprake is van agogisch handelen. Zonder agogische kennis en vaardigheden bij professionals is jeugdbescherming niet mogelijk. De Jeugdwet borgt dit ook nog door te eisen dat alleen geregistreerde hbo-professionals de jeugdbescherming uitvoeren. Voor agogisch handelen kun je ook lezen: hulpverlenend handelen. Daarom is mijn conclusie: jeugdbescherming is wél hulpverlening.

Wat zegt de wet?

Wat moeten we dan aan met de wettekst: 'de gecertificeerde instelling biedt geen jeugdhulp aan'?  Bij de totstandkoming van de wet is hierover uitgebreid gediscussieerd. In de Wet op de jeugdzorg was nadrukkelijk gekozen om plaatsende en indicatiestellende instanties onafhankelijk te maken van aanbieders van zorg. Degene die zorg indiceert, mag geen voordeel hebben bij de indicatie. In gewoon Nederlands: niet je eigen bedden vullen. Dit principe werd in de Jeugdwet overgenomen en vertaald door de nieuwe terminologie van het 'bieden van jeugdhulp'.

Gelijke positie

Doe wat nodig is. Dat maakt het werk ook nog leuker trouwensHiermee is het verbod naar de letter ook van toepassing op alle vormen van ambulante jeugdhulp. De gecertificeerde instelling mag bepalen welke hulp ingezet wordt voor een gezin en de gemeente is verplicht die hulp te leveren. In die zin hebben ze min of meer dezelfde positie als wijkteams en CJG's. Ook deze organisaties hebben vaak de bevoegdheid om zorg toe te wijzen in mandaat van de gemeente. Maar niemand bedenkt toch dat wijkteams en CJG's daarom niet ook zelf gezinnen en kinderen hulp mogen verlenen?

Scheiding tussen zorg en hulp

Ik ben overtuigd dat de scheiding tussen residentiële zorg enerzijds en de hulp van jeugdbescherming en lokale teams anderzijds principieel wel juist is. Maar dat kun je ook zo in de wet zetten. Dan hoeven gezinsvoogden, gemeenteambtenaren en opleiders niet in een kramp te schieten om te voorkomen dat de jeugdbeschermer per ongeluk hulp verleent.

Mijn advies aan jeugdbeschermers: doe wat nodig is en put daarbij zonder enige terughoudendheid uit je brede agogische vaardigheden en kennis. Dat maakt het werk ook nog leuker trouwens.

Over de auteur

Harry van den Bosch

Ik werk bij het NJi sinds 1 maart 2015 binnen het programma Veilig Opgroeien oa als projectleider voor het Swing project dat een verdergaande verbetering van de jb en jr binnen het gemeentelijke domein nastreeft. Ik ben jurist, ooit begonnen bij Pro Juventute als maatschappelijk werker/gezinsvoogd.  Hiervoor werkte ik onder andere als Hoofd Jeugdbescherming bij BJZ Utrrecht en bij Jeugdzorg Nederland als projectleider voor de jeugdbescherming en AMK.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker

Helder artikel, wil ik wel graag een nuancering aaanbrengen over de uitstpraak dat de G.I. mag bepalen welke hulp er ingezet wordt en dat de gemeente verplicht is die hulp in te zetten. Helaas maken gemeentes daar nog weleens eigen regels op is mijn ervaring en laten kinderen dan 1,5 jaar op een wachtlijst staan, i.p.v. dat ze die hulp inzetten die de G.I. heeft bepaald. De G.I. pakt dan helaas niet door. 

Medewerker
Het is maar de vraag of jeugdbescherming in het algemeen wel aan hulpverlening doet! Zijn er niet vele klachten over de kwaliteit van die hulpverlening ? Na de Belastingdienst komer er de meeste klachten over binnen bij het klachtencircuit ! 1 Jeugdbeschermingsinstellingen of G.I.'s MOETEN per regio/werkgebied een bepaald minimaal aantal OTS en UHP maatregelen uitvoeren ter bekostiging/fianciering van hun hulpverlening. M.a.w. zijn JB instellingen niet deels afhankelijk van een negatieve optie van de Normregeling Financiering.Of nog anders gevraagd: zijn JB's niet gericht op de exploitatie van uithuisgeplaatste kinderen? Dit wordt door personeelsleden WEL erkend. De ernstige draconische praktijk van uithuisplaatsingen , de hele sfeer daaromheen en dan ook die rechterlijke inbedding doet weinig anders vermoeden.Het gaat hier om .....2000 uithuisplaatsingen per jaar 2 Als jeugdbescherming dan onafhaneklijke en kwalitatieve hulpverlening zou zijn,waarom gebeuren er dan al die dramá's en bijna-drama's elke maand/elk kwartaal wel ergens in Nederland. Los van mijn punt 1 : waarom geen waarheidsvinding in rapporten? Dit is dramatisch.dit wil je toch niet ? waarom die zo ontzettend slechte bezoekregelingen tussen kinderen en ouders (psychische) kindermishandeling= marteling van kinderen en ouders. waarom raken kinderen en ouders elkaar kwijt en is er sprake van forse ouderverstoting of CAPRD Children Abuse by Parents Rel.Distress DSM 5 Jeugdbescherming = hulpverlening? Het zal wel de praktijk wijst vermoedelijk wel anders uit. Vraag eens 10 ouders over Jeugdzorg en zeker 7 a 8 antwoorden (sterk) negatief
Beleidsmedewerker

Beste Jan van der Kooi,

Nevin Özütok (Groenlinks) twitterde: het systeem van de overheid is niet mensgericht in gericht. Dit klopt! 'Staatkunde, Nederland in drievoud'. Als gevolg van diverse wetswijzigingen is de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) teruggedrongen. Zogenaamd maatschappelijk agogisch management bij justitie in de jaren negentig heeft het systeem verder ontregeld. Uiteindelijk wordt alles er problematischer op. 
 

Het verloren gaan van de vanzelfsprekendheid en dat het problematischer wordt is één fase in de Sociaal Wetenschap. Na een periode van individualisering komt er een kanteling en vindt er een verandermentaliteit plaats. Men gaat weer van individualiering (en privatisering) terug naar de organisatie (samenleving) en men gaat weer meer cooperatief te werk. Deze ontwikkelingen zien wij al, maar een aantal beheerders die hun verdienmodel verloren zien gaan (een in moeilijkheden gaan komen) proberen dit koste te wat kost te hinderen. 

In alle 'heftigheid' vinden psychosociale veranderingsprocessen plaatst. De psychosociale (werk)belasting is voelbaar binnen de samenleving. Ik doe mijn best binnen Rotterdam, maar ook daar buiten, om daar op het 'hoogste niveau' verandering in te brengen middels o.a. professioneel interveniëren in psychosociale veranderingsprocessen! Mensen die de onderkant van de samenleving hebben gezien werken steeds meer samen en ontwikkelen professionele kwaliteiten. 

Er zijn veranderingen op komst! Samenwerken op lokaal en regionaal; nieuwe netwerken ... (vul maar in). Van belang is dan ook met de komende gemeenteraadsverkiezingen te onderzoeken welke partij(en) hier al op ingericht zijn; maar ook hoe zij versterkt kunnen worden (want doorgaans zijn het minderheidsgroepen). 

Dus ja: veel zorginstellingen zitten vast in de huidige proceduers en 'gestandaardiseerde norm'. Dit wordt momenteel doorbroken (is gaande). 

Groet, Lambert 

Organisatie: Zelfstandige; Advies Verandering Projectleiding in het sociaal domein
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Praktijk Andersopvoeden.
Functie: Jeugdhulpverlener / gezinsmedewerker
Sector / werkveld: ZZP-er in de zorg en therapeut beeldend
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Redactie
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Senior medewerker inhoud
Organisatie: DUTCH CHILD CENTER
Functie: Medewerker
Organisatie: L Speelman Coaching
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord