Praktijkvoorbeelden

Hier vind je praktijkbeschrijvingen van lokale en landelijke initiatieven gericht op de transformatie van de jeugdhulp. Zoals: een nieuwe aanpak in de jeugdbescherming, generalisten die ambulante jeugdhulp verlenen zonder indicatie, een integrale aanpak van onderwijs, jeugdzorg en begeleide vrijetijdsbesteding.

Trajectvoorziening

De trajectvoorziening helpt scholen bij het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen. Ook ondersteunt de trajectvoorziening docenten. Bijvoorbeeld bij het omgaan met leerlingen met problemen, klassenmanagement of differentiatie in de klas. Voor ouder
231

De Waag - Groesbeek

De Waag is een woon-, behandel en onderwijsarrangement voor jongeren met een IQ tussen 40 en 60 met bijkomende psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD, hechtingsstoornis of ODD. De Waag biedt wonen, behandeling en onderwijs onder één dak.
505

Eigen Toekomst Plan

Het Eigen Toekomst Plan ondersteunt gezinnen bij het maken van een familiegroepsplan en het organiseren van hulp uit het sociale netwerk. Met het Eigen Toekomst Plan leren gezinnen om samen met mensen uit hun sociale omgeving zelf het hoofd te bieden aan
996

Ouderbegeleiding na besluit pleegzorg

De interventie 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' helpt ouders om de plaatsing van hun kind in een pleeggezin te verdragen. Ouders krijgen steun bij de verwerking van hun verlies en het realiseren van een passende nieuwe rol als ouder.
1232

Themis: inburgering en participatie

Themis is een pedagogisch-didactisch programma voor vrouwelijke migranten dat gericht is op het bevorderen van sociale integratie en participatie. Ook de opvoeding van kinderen komt aan bod. In het leerproces staat de belevingswereld van de deelnemers cen
1184

Loes.nl: online opvoedplatform

Loes.nl is een website voor ouders met een overzicht van lokale jeugdhulp en opvoedinformatie. Op Loes.nl werken Twentse gemeenten en Stichting Opvoeden.nl samen om ouders zo goed en efficiënt mogelijk te helpen met opvoeden.
1182

Integrale jeugdhulp autisme en gedragsstoornissen

Yulius en Horizon Jeugdzorg en Onderwijs hebben de handen ineen geslagen om kinderen tussen 8 en 14 jaar met autisme en ernstige gedragsproblemen optimale hulp te bieden.
597

Wat Nou Anders

Jongeren met een niet-zichtbare aandoening (zoals ADHD, autismespectrumstoornis, spraak- en auditieve problemen) ervaren vaak pas aan het eind van hun schoolcarriere dat een vervolgopleiding, stage of baan niet vanzelfsprekend is. Een mentor loopt een tij
926

Lindenhout: van residentiële zorg naar wonen in gezinnen

Lindenhout verving dure, residentiële plaatsingen door plaatsing in pleeggezinnen of gezinshuizen, wat de kosten van de hulpverlening voor de betreffende doelgroep halveerde.
1552

Pleegouders Versterken in Opvoeden - Sociaal Interactioneel Model (PVO-SIM)

Pleegouders Versterken in Opvoeden – Sociaal Interactioneel Model (PVO-SIM) is een ondersteuningsprogramma voor pleegouders voor de aanpak van gedragsproblemen bij pleegkinderen tussen 3 en 12 jaar oud.
956
HomeUpdatesWerkgroepenDeelnemersOver dit platformPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord