InVerbinding: outreachende hulp in plaats van residentiële behandeling

Praktijkvoorbeeld kosteneffectiviteit

Samenvatting

Kosteneffectiviteit binnen de organisatie: outreachende hulpverlening in plaats van residentiele behandeling.

Wat levert het op?

Het samenwerkingsproject InVerbinding wil complexe problemen die voorheen residentieel behandeld werden, zoveel mogelijk ambulant behandelen. InVerbinding realiseert dit door integrale, outreachende zorg te combineren met informele zorg.

InVerbinding richt zich op jongeren van 12 tot 23 jaar met complexe problemen en hun gezin, bij wie eerdere hulpverlening onvoldoende resultaat bewerkstelligde en uithuisplaatsing dreigt. De jongere krijgt hulp van een intersectoraal expertteam, met leden uit de verslavingszorg, de zorg voor licht verstandelijk beperkten, de geestelijke gezondheidszorg en jeugd- en opvoedhulp. Het team werkt volgens de ideeën van Functional Assertive Community Treatment (FACT-jeugd), in combinatie met informele steun van een mentor uit het eigen netwerk, Jouw Ingebrachte Mentor (JIM). Dit is iemand van wie de jongere denkt dat die hem kan ondersteunen en helpen. JIM denkt en doet mee tijdens de behandeling en fungeert daar waar nodig als representant van de jongere. Hij is een vertrouwenspersoon voor de jongere en een adviseur voor ouders en professionals.

Het samenwerken met informele mentoren zoals familieleden, vrienden, kennissen of buren brengt professionals meer in de rol van regisseur in plaats van hulpverlener. Die andere rol helpt voorkomen dat onnodig zware zorg wordt ingezet.

De hulp wordt op twee manieren aangeboden. InVerbindingThuis is de ambulante aanpak. InVerbindingGroep is een residentiele module die als onderdeel van de ambulante aanpak kan worden ingezet. Zo ontstaat er één behandelvisie en blijft de focus liggen op terugkeer naar huis.

InVerbinding is actief in de regio's Food Valley, Eemland, Utrecht en Gooi & Vechtstreek, waar wijkgerichte zorg in ontwikkeling is. De wijkgerichte teams kunnen het expertteam consulteren bij complexe casuïstiek, waarbij het wijkteam de hulp blijft uitvoeren. Blijkt dat laatste niet haalbaar, dan voeren de specialisten van InVerbinding een deel van de behandeling uit, in nauw overleg met de wijkgerichte zorg.

In mei 2014 opereerde InVerbinding in bijna 75 procent van de gevallen binnen een vrijwillig kader. Bij 20 procent was sprake van een OTS en bij ongeveer 5 procent van de casussen was de jeugdreclassering betrokken.

Hoe is de opzet?

Bij cliënten van InVerbinding wordt standaard de CAP-J, de STEP en de Exit-vragenlijst afgenomen. De CAP-J en STEP zijn eerder afgenomen bij een residentiële populatie van een deelnemende zorgaanbieder. Op deze manier wordt globaal duidelijk of er sprake is van een zelfde doelgroep die met een andere werkwijze wordt geholpen. Verder wordt de mate van doelrealisering in beeld gebracht. Daarnaast is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder een kleine steekproef van cliënten, ouders, JIM's en professionals om de ervaringen en de mate van tevredenheid in kaart te brengen. De resultaten tonen dat de JIM-aanpak een alternatief kan bieden voor een residentiele behandeling, doordat gezinnen hun sociale netwerk beter benutten.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Het voorkomen van uithuisplaatsing leidt tot een forse reductie van de huisvestings- en personele kosten; een outreachende behandeling kost een derde van de totale prijs van een residentiele behandeling.

Sinds de start in september 2013 is bij 31 cliënten de zorg afgerond; in augustus 2014 waren 47 cliënten in behandeling en waren 14 cliënten bezig met de intake. Bij de 78 lopende en afgeronde trajecten is in 90 procent van de gevallen (70 cliënten) een dreigende uithuisplaatsing afgewend. De 8 overige jongeren zijn kortdurend psychiatrisch of gesloten opgenomen.

Over de periode van september 2013 tot augustus 2014 nam de residentiële zorg van Youké af. Enerzijds is die afname het gevolg van een besluit om het residentiële aanbod van Youké af te bouwen; anderzijds is de afname gedeeltelijk toe te schrijven aan de invoering van InVerbinding.

Afname residentiële zorg Youké

 

 

2013

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

Youké residentieel

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

100

100

88

86

85

75

81

81

77

65

65

60

Indexcijfer september = 100 (op basis van aantal verzorgingsdagen per maand)

Wat kost het?

Voor samenwerking met informele steunfiguren bij deze complexe doelgroep is expertise in systeemgericht werken noodzakelijk. Daarnaast is residentiele behandelcapaciteit wenselijk. Dan kan namelijk een residentiële module worden in geïndiceerd met behoud van de reeds ingezette outreachende behandeling. De residentiele behandelmodule biedt ook de mogelijkheid om andere behandelingen of diagnostiek en observatie in te zetten die het beste in een residentiële omgeving kan beginnen, bijvoorbeeld intensieve traumabehandeling, of die niet ambulant beschikbaar is, zoals 24-uursobservatie.

InVerbinding is een initiatief van Youké, Altrecht, Reinaerde, Amerpoort, Jellinek Gooi & Vechtstreek en Victas.

Meer informatie

Contact

Organisatie: Youke
Naam: Levi van Dam

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Youke
Functie: Hoofd hulpinnovatie
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord