Trajectvoorziening

Samenvatting

De trajectvoorziening helpt scholen bij het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen. Ook ondersteunt de trajectvoorziening docenten. Bijvoorbeeld bij het omgaan met leerlingen met problemen, klassenmanagement of differentiatie in de klas. Voor ouders is de trajectvoorziening een centraal aanspreekpunt binnen de school. De trajectvoorziening helpt scholen om hun basisondersteuning te versterken en verbreden. Daarmee zijn scholen beter in staat passend onderwijs te bieden.

Wat levert het op?

Het doel van de trajectvoorziening is leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het reguliere onderwijsprogramma binnen de school.

  • Leerlingen met extra onderwijszorgbehoeften krijgen binnen de trajectvoorziening ondersteuning, zodat zij hun schoolloopbaan met succes kunnen doorlopen.
  • Leerlingen die terugkeren vanuit een bovenschoolse voorziening worden in het reguliere onderwijs weer op weg geholpen.

Hoe is de opzet?

De school is eigenaar van de trajectvoorziening en geeft hier zelf vorm aan. Een ideale trajectvoorziening is vijf dagen per week geopend voor leerlingen en altijd bemand door tenminste twee medewerkers. Het interne zorgadviesteam (ZAT) van een school bepaalt of een leerling baat heeft bij ondersteuning vanuit de trajectvoorziening, en in welke vorm. Bij de start van het traject vindt een gesprek plaats met de leerling, zijn ouders en de mentor. In dit gesprek bespreken zij wat de hulpvragen en doelen zijn, wanneer evaluatiemomenten plaatsvinden en welke werkzame ingrediënten er al bekend zijn (zowel thuis als op school).

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Succesfactor

Een succesfactor van deze methodiek is de tevredenheid van ouders. Ouders zijn zeer te spreken over de extra aandacht die school biedt aan hun kind, en ze ervaren dat het prettig is om een vast aanspreekpunt te hebben binnen de school. Een andere succesfactor is dat de populatie die extra aandacht nodig heeft in kaart gebracht wordt.

Knelpunten en uitdagingen

Financiën vormen een belangrijk knelpunt. Een trajectvoorziening met twee professionals die vijf dagen in de week beschikbaar zijn, is kostbaar. Op veel scholen kost de opzet van een trajectvoorziening veel tijd. Daarom is het van belang om docenten vanaf het begin te betrekken. Tot slot is de doorstroom van leerlingen een aandachtspunt.

Wat kost het?

Scholen die een trajectvoorziening starten, doen dit met de middelen die beschikbaar zijn. In Amsterdam is er aan elke school een Begeleider Passend Onderwijs (BPO) gekoppeld. Daarnaast krijgt elke school een ondersteuningsbudget. Sommige scholen laten de BPO een uitvoerende rol spelen of nemen hier zelf medewerkers voor in dienst. Ook kunnen docenten, leerlingbegeleiders, counselors of zorgcoördinatoren een uitvoerende rol spelen in de trajectvoorziening.

Overig

Deskundigheid

Veel medewerkers in trajectvoorzieningen hebben een opleiding als docent, (ortho)pedagoog of psycholoog.  Uitgegaan wordt van minimaal hbo-niveau.

Draagvlak

Steun vanuit het managementteam is belangrijk. De visie van de trajectvoorziening moet immers de visie en missie van de school versterken. Om te zorgen dat docenten, ouders en leerlingen met hulpvragen bij de trajectvoorziening aankloppen, moet geïnvesteerd worden in duidelijke communicatie over het doel, de inzet, de tijdsduur en de verwachtingen. 

Evaluatie

Regelmatig evalueren is essentieel. Het kaderplan dient daarbij als leidraad. Hoe gaat het met de gestelde doelen? Hoe verloopt de samenwerking tussen betrokkenen? Kunnen trajecten korter?

Contact

Organisatie: Teamhoofd Begeleiding Passend Onderwijs
Naam: Angela Terng

Vragen?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je een ervaring delen?
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord