Praktijkvoorbeelden

Hier vind je praktijkbeschrijvingen van lokale en landelijke initiatieven gericht op de transformatie van de jeugdhulp. Zoals: een nieuwe aanpak in de jeugdbescherming, generalisten die ambulante jeugdhulp verlenen zonder indicatie, een integrale aanpak van onderwijs, jeugdzorg en begeleide vrijetijdsbesteding.

Wat Nou Anders

Jongeren met een niet-zichtbare aandoening (zoals ADHD, autismespectrumstoornis, spraak- en auditieve problemen) ervaren vaak pas aan het eind van hun schoolcarriere dat een vervolgopleiding, stage of baan niet vanzelfsprekend is. Een mentor loopt een tij
1526

Lindenhout: van residentiële zorg naar wonen in gezinnen

Lindenhout verving dure, residentiële plaatsingen door plaatsing in pleeggezinnen of gezinshuizen, wat de kosten van de hulpverlening voor de betreffende doelgroep halveerde.
3072

Pleegouders Versterken in Opvoeden - Sociaal Interactioneel Model (PVO-SIM)

Pleegouders Versterken in Opvoeden – Sociaal Interactioneel Model (PVO-SIM) is een ondersteuningsprogramma voor pleegouders voor de aanpak van gedragsproblemen bij pleegkinderen tussen 3 en 12 jaar oud.
2137

Pleegouders Versterken in Opvoeden - Geweldloos Verzet (PVO-GV)

Pleegouders Versterken in Opvoeden - Geweldloos Verzet (PVO-GV) is een ondersteuningsprogramma voor pleegouders gebaseerd op de methodiek Geweldloos Verzet voor de aanpak van gedragsproblemen bij pleegkinderen van 6 tot 18 jaar.
2415

Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie

Het definitief worden van een pleeggezinplaatsing is vaak voor ouders onaanvaardbaar omdat ouderschap en opvoederschap voor hen samenvallen. Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie helpt ouders die rollen te splitsen. Zo kunnen ze ervaren dat zij altijd ou
2920

Kek: signalering problemen kinderen

Kek richt zich op het signaleren en voorkomen van problemen bij kinderen van vier tot en met twaalf jaar die opvallend gedrag vertonen. Kek versterkt gezinnen en scholen met vaardigheden en kennis.
4445

Mijn Backpack: luisteren naar en praten met kinderen over plaatsing in pleegzorg

Mijn Backpack is een programma om met kinderen van 4 tot en met 12 jaar te praten over hun uithuisplaatsing. Pleegzorgwerkers gaan met pleegkinderen aan de slag in een workshop en individueel met behulp van een interactief computerprogramma dat kinderen a
3200

Pedagogisch Beslis-Model voor pleegkinderen (PBM)

Een methode om na uithuisplaatsing op korte termijn duidelijkheid te geven over de toekomst van het kind: terugplaatsing naar de ouders of een definitieve plaatsing in een pleeggezin.
3143

Steunouder, kans voor kind en ouders

Steunouders zijn vrijwilligers die kinderen van ouders in een kwetsbare situatie één of twee dagdelen per week opvangen. Een steunouder is een tijdelijke "oom, tante, opa of oma" voor een kind. Doel van Steunouder is dat het kind bij de ouders kan blijve
2814

Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI)

De Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI) kan bij aanvang van de plaatsing van een pleegkind jonger dan 4 jaar worden ingezet om een veilige relatie tussen pleegouder en pleegkind te bevorderen.
5294
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord