Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

Grootouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten in de jeugdzorg

Zeer recent in het nieuws:

 • Jeugdzorg opnieuw duurder, deel gemeenten wil minder jongeren doorverwijzen (www.nos.nl, maandag 5 nov 2018 17:01)
 • Inspectie ziet ernstige risico's in lange wachtlijsten bij kinderbescherming (www.nu.nl, dinsdag 6 nov 2018 10:59)
 • Jeugdzorgwerkers bieden Kamerleden een jeugdzorgmanifest aan. De sector luidt de noodklok. Medewerkers maken zich zorgen dat jongeren niet de zorg ontvangen die noodzakelijk is. (Uitzending Pauw, maandag 5 nov 2018 23:00)

Deze noodkreten waren te verwachten door de radicale transitie van de kosten van de jeugdzorg van provincie naar gemeente gepaard gaande met forse kortingen en onevenredige verdelingen van die kosten voor de diverse regio’s.

De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN) heeft al eerder in de vorm van een manifest een pleidooi gehouden voor de rol die grootouders in de jeugdzorgproblematiek kunnen spelen. Zowel preventief als ook in een vroeg stadium van correctionele en begeleidende kinderopvang. Uiteraard kunnen grootouders niet het volledige hulpverleningspakket bieden, maar wel ondersteunend werken aan hulpverlening door professionele zorgaanbieders. Een belangrijk doel van jeugdhulpverlening is werken aan terugkeer naar de natuurlijke situatie van het kind. Daarbij kunnen de grootouders een belangrijke rol spelen.

Hiervoor is geen zwaar systeem van screening en matching nodig, maar bereidwillige grootouders die met gepaste ondersteuning, hun eigen vlees-en-bloed helpen terugkeren naar een ‘normale’ situatie in de samenleving. Niet iedere situatie vergt een uithuisplaatsing of een ondertoezichtstelling (OTS). Een tijdelijke rustperiode voor zowel ouders als kinderen kan in veel omstandigheden een oplossing bieden.

Ook als het door omstandigheden noodzakelijk is om kinderen (tijdelijk) uit huis te plaatsen is een tweede thuis bij opa en oma een welkome oplossing. Hierdoor kunnen hoge kosten van plaatsing en behandeling aanzienlijk verminderd worden. Natuurlijk zijn daar andere richtlijnen voor nodig en moeten huidige inzichten bijgesteld worden.

In veel landen om ons heen zijn grootouders als alternatief voor de natuurlijke ouders de normaalste zaak van de wereld. Het bijbehorende kostenplaatje voor de betreffende grootouders kan makkelijk verwerkt worden in aftrekposten voor de belasting. Professionele jeugdzorgverleners én grootouders kunnen samen afspraken maken wie welke vorm van hulp verleent aan het kind of de kinderen.,

Natuurlijk is dit geen algemene maatregel die toepasbaar op álle voorkomende gevallen van Jeugdzorg. Maar als grootouders in 20% van deze problemen een adequate oplossing kunnen bieden, aangestuurd en begeleid door de plaatselijke overheid en de professionele zorgaanbieders, dan kan de jeugdhulpverlening effectiever én efficiënter uitgevoerd worden. Dus meer resultaat bij lagere kosten!

Kortom: Is er een jeugdprobleem? Check dan éérst de mogelijkheden van de grootouders!

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

Jos Verhoeven

Secretaris SBPN

013 5904365

j.verhoeven@pleeggrootouders.nl

U bent de eerste om te reageren.

dit zijn mij ervaringen met JBW in Leiden aangezien niemand wilde helpen om heb ik toch maar aangifte gedaan om de volgde reden. Ik vind dat de waarheid eens naar boven moe komen wat JBW aan het doen net als bij andere instanties bij hierbij aan de RK kerk als voorbleed

 1. Een ander verhaal dan de waarheid in de rechtbank art.207
 2. Het laten plegen van een strafbaar feit art. 279
 3. Het goedkeuren van plegen van een strafbaar feit   artikel 44 SR artikel 47 en 48 SR
 4.  Meldingsplicht van strafbaar feit   Artikel 160 wetboek van strafrecht.
 5.      Burgerlijk Wetboek Artikel 446 staat dat verplicht is dossier bijhouden door JBW dit is ook niet gebeurt zie onder andere het niet bijhouden van de bezoekregeling

6  artikel 162 van het Wetboek van strafvordering een meldplicht.

 1. Het niet uitvoeren van een beschikking van de rechter ( waarschijnlijk Artikel 557 is van toepassing)
 2. valsheid van geschrifte artikel 225
 3. De wetgever heeft in artikel 51 Wetboek van Strafrecht (Sr) geen onderscheid gemaakt tussen  privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen en daarmee de mogelijkheid om publiekrechtelijke rechtspersonen te vervolgen niet uitgesloten
U bent de eerste om te reageren.

CONGRES 14 december 2018, De Reehorst, Ede: 

De kracht van de KLIK: Versterken van behandelrelaties met jongeren en hun opvoeders in de jeugdzorg

Programmainformatie/Aanmelding: https://extern.parnassia-academie.nl/nl/app#/course/05bc055b-64bf-4809-bc13-dc3f2bbb3e5c

Toelichting thema: de laatste jaren is het besef gegroeid dat de behandelrelatie een unieke bijdrage levert aan het behandelresultaat. De manier waarop we behandelrelaties met jongeren vormgeven is in de loop der tijd veranderd: aanpassingen in het jeugdstelsel en onze digitale communicatiegewoonten en mogelijkheden hebben impact op het contact met jongeren en hun omgeving. Het blijkt de moeite waard om onze kennis en vaardigheden op dit gebied te bundelen en te vergroten. ‘De kracht van de KLIK’ brengt een boeiend en veelzijdig programma over relevante thema’s zoals: de maakbaarheid van de klik, de invloed van digitale technologie, motiverende gespreksvoering en meervoudige allianties met multiproblemgezinnen. Naast interactieve lezingen en workshops van praktijkgerichte onderzoekers en hulpverleners, delen jongeren hun visie en eigen ervaringen. Na afloop gaat de bezoeker naar huis met nieuwe kennis over o.a. recente wetenschappelijke studieresultaten en tips en tricks voor het versterken van de behandelrelatie. Dit congres wordt georganiseerd door Brijder Jeugd, Brijder Onderzoek (Parnassia Groep) in samenwerking met Praktikon-RU, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Curium-LUMC, Windesheim, De Opvoedpoli en Altra.

Accreditatie: Aangevraagd bij FGzPt, NVvP, VVGN, RSV, V&VN en Registerplein, NVO-NIP, VGCT, en SK Jeugd

U bent de eerste om te reageren.

Eindbijeenkomst Weerbaar Opvoeden

Het Ministerie SZW/Directie Samenleving & Integratie organiseert op 8 november 2018 van 13:00-16:00 uur in het Humanity House in Den Haag de Eindbijeenkomst van het Weerbaar Opvoeden project met pilots in 5 gemeenten. In deze pilots stond het bespreekbaar maken van cultureel-religieuze dilemma’s in de opvoeding centraal. Hiermee zijn bouwstenen gegenereerd voor het aanvullen van het bestaande opvoedinstrumentarium. Tijdens de Eindbijeenkomst worden de uitkomsten van het actie-onderzoek van het Verwey-Jonker instituut gepresenteerd. In de workshops krijgt u inzicht in de ontwikkelde methodieken per gemeente en de ervaringen uit de praktijk.

U bent de eerste om te reageren.

Kennisnet Jeugd stopt!

In de aanloop naar de transitie en de daarmee samenhangende transformatie van de zorg voor jeugd startte het Nederlands Jeugdinstituut vijf jaar geleden met Kennisnet Jeugd. Een platform waarop beleidsmakers, professionals en ouders met elkaar kennis en ervaringen konden uitwisselen over de transitie en transformatie, en van elkaar konden leren.
Meer dan 5.000 deelnemers hebben van deze kans gebruikgemaakt. Het moment van transitie is inmiddels achter de rug en de kennisuitwisseling op het platform loopt terug. De tijd is rijp om op zoek te gaan naar andere effectieve manieren om samenwerking en kennisuitwisseling in het jeugdveld te stimuleren en te ondersteunen. Daarom stopt het Nederlands Jeugdinstituut eind dit jaar met Kennisnet Jeugd.

Via deze weg bedanken we allereerst alle deelnemers voor jullie bijdragen. Dankzij jullie treffende antwoorden op soms moeilijke vragen van collega’s, jullie blogs - recht uit het hart - en de uitwisseling in de werkgroepen heeft Kennisnet Jeugd vele mensen geraakt, geïnspireerd én gemotiveerd om de transformatie een impuls te geven. En vooral om kinderen en jongeren beter, sneller en effectiever te helpen.

In dit bericht zetten we kort op een rij wat je de komende tijd kunt verwachten.

Wanneer stopt Kennisnet Jeugd?

Het platform is in ieder geval nog tot het eind van 2018 beschikbaar. Half januari 2019 halen we het uit de lucht.
Tip: Zorg dat je voor die tijd de documenten die je wilt bewaren eraf haalt. Wij zorgen nog voor een aantal reminders.

En mijn werkgroep dan?

Als je in het voorjaar door ons bent benaderd met vragen over jouw werkgroep, dan nemen we in de loop van deze maand weer contact met je op om je te wijzen op mogelijke alternatieven.
Ben je niet benaderd door ons, maar heb je wel vragen hierover? Laat het ons weten.

Tips, vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op via kennisnetjeugd@nji.nl.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het jeugdveld en de activiteiten die het Nederlands Jeugdinstituut hierin onderneemt?
Kijk regelmatig op www.nji.nl en schroom niet om je vragen aan ons te blijven stellen: info@nji.nl.

Ons blijven volgen kan natuurlijk ook:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Elke week de actualiteiten uit de jeugdsector in je mailbox?
Neem een gratis abonnement op de digitale Nieuwsbrief Jeugd.

Bedankt!

Tot slot bedanken wij nogmaals alle deelnemers voor hun bijdragen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft Kennisnet Jeugd met veel plezier gefaciliteerd. We kijken met grote bewondering terug op het werk dat jullie rondom de transitie hebben verricht. En blijven natuurlijk altijd bereid om met jullie mee te denken. Dank jullie wel!

Met vriendelijke groet,

Redactie Kennisnet Jeugd

Er is 1 reactie.

18-10-18 is het zo ver: de Happy Day voor jeugdzorg professionals. Er zijn nog tickets verkrijgbaar. 
Zien we jou ook? 
www.hkcacademy.nl/happy-day

U bent de eerste om te reageren.

Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert in december een miniconferentie over de Pleegzorg. Het thema voor deze bijeenkomst is 'succesvol terug naar huis.'

Ken of ben jij een inspirerende spreker die graag iets komt vertellen over hoe kinderen succesvol terug naar huis kunnen?

Laat het mij weten via b.schrier@nji.nl of in een reactie op dit bericht. Alvast bedankt!

U bent de eerste om te reageren.

Hallo,

ik ben wel benieuwd naar de stand van zaken betreffende de vragenlijst. Kunnen we de digitale versie testen?

gr Akke

U bent de eerste om te reageren.

Lees in dit interview waarom Rinie van Rijsingen de deelname van zijn organisatie entrea lindenhout aan de participantengroep van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) belangrijk vindt.

U bent de eerste om te reageren.

Lees in dit interview waarom Kristel Pilkes de deelname van haar organisatie Accare aan de participantengroep van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) belangrijk vindt.

U bent de eerste om te reageren.

De participantengroep IAG Nederland zoekt organisaties die mee willen helpen om de methodiek Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) verder te ontwikkelen en het effect ervan te onderbouwen vanuit de praktijk. Zo werken we aan kwalitatief goede zorg. Ben jij professional bij een instelling die werkt met IAG? Of werk je bij een onderwijsinstelling die studenten opleidt als IAG-professional? Help ons dan met jullie praktijkkennis en geef jouw organisatie op voor onze participantengroep (met inmiddels 27 aangesloten organisaties). Met je deelname vergroot je bovendien je professionele netwerk en bevorder je intercollegiaal overleg.

Lees de ervaringen van anderen die al in de participantengroep zitten: Kristel Pilkes, gz-psycholoog bij Accare, en Rinie van Rijsingen, beleidsadviseur bij entrea lindenhout.

Deelnemen

Tijdsinvestering: Participantenoverleg (1x per jaar) en platformbijeenkomst (1x per jaar). Aansluiting bij werkgroepen die zich met de doorontwikkeling bezighouden is optioneel.

Opbrengst: Via een geringe inspanning samen bijdragen aan het versterken van de landelijke bekendheid en professionalisering van IAG.

Kosten: 1.750 euro per participantenorganisatie per jaar.

Extra's: Nieuwsbrief IAG Elk jaar bewezen beter (2 x per jaar).

Ja, ik wil mijn organisatie aanmelden of vrijblijvend meer informatie vragen: Naar het formulier.

U bent de eerste om te reageren.

Whitepaper jeugd uit gezinnen met een laag inkomen- wat werkt om ze te binden en behouden bij sporten en bewegen?

Jeugd tussen de 4-12 jaar uit zogenaamde lage SES (sociaal economische status) wijken sporten minder dan het landelijk gemiddelde. Wat is hier aan te doen? In ons whitepaper staat beschreven wat werkt om ze te binden en behouden bij sporten en bewegen:

https://www.kenniscentrumsport.nl/actueel/nieuws/9031-jeugd-binden-en-behouden-om-te-sporten/

U bent de eerste om te reageren.

Vanuit VluchtelingenWerk Zuid-Nederland bieden we ruim 10 jaar Spel aan Huis aan vluchtelingengezinnen met kinderen in de leeftijd van 1 tot 8 jaar.

Kinderen en ouders genieten van het wekelijkse spelbezoek; lekker ongedwongen spelen zonder de kinderen te overvragen. Wij merken dat een dag(deel) basisschool of kinderopvang veel energie vraagt van deze kinderen. Door thuis met hen te spelen kunnen ze zich ontspannen en genieten van het spel.

Spelen en praten met kinderen en hun ouders vraagt veel geduld en begrip van spelbegeleiders. Begrip voor de onbekendheid met spelmateriaal, gang van zaken op een basisschool en/of kinderopvang. Geduld om hen de tijd te gunnen om hetgeen verteld is te kunnen begrijpen. Soms wordt het in hun hoofd vertaald, wordt er nagedacht over een antwoord dat ook weer in het Nederlands gegeven moet worden.

Onze ervaring is dat het niet altijd onwil is van deze gezinnen wanneer ze niet aansluiten bij onze regels en manieren van omgaang met elkaar. Vaak is het onbekendheid. Werken met deze doelgroep bekent dat jezelf vaak de vraag zou moeten stellen; Waarom laat dit kind/deze ouder dit gedrag zien? Wat is er gebeurd dat het kind/deze ouder op die manier reageert? 

Wanneer ouders en kinderen zich veilig voelen in de schoolse omgeving of bij de kinderopvang, weet ik zeker dat ze openstaan voor een samenwerking. Ook deze ouders willen het beste voor hun kinderen en doen veel wat daaraan kan bijdragen. Alleen moet wel duidelijk worden hoe ze dat kunnen doen.

U bent de eerste om te reageren.

Kennisupdate sporten en bewegen voor kinderen met overgewicht

Hoe kun je jeugd met overgewicht stimuleren om met plezier te bewegen en te sporten? Dat is wat centraal staat in deze kennisupdate van Allesoversport.nl! Een kennisupdate met inspirerende artikelen en ervaringsverhalen uit en tips voor de praktijk.

Je leest de kennisupdate via deze link

Wil je de kennisupdate blijven ontvangen? Meld je dan aan voor de kennisupdate Sport, Bewegen en Jeugd en blijf op de hoogte!

U bent de eerste om te reageren.

de NVP zoekt per direct een klantgerichte en schrijfvaardige projectmedewerker informatie en advies (32 uur per week) die pleegouders ondersteunt en informeert. 

Meer informatie op: 
https://www.denvp.nl/open-vacatures/vacature-projectmedewerker-advies-en-informatie 

U bent de eerste om te reageren.

Basistraining Jonge Nieuwkomers: deze training van de IJsselgroep zoomt in op het werken op de groep met nieuwkomerskinderen, waaronder kinderen met een vluchtelingenachtergrond.

https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/het-jonge-kind/doorgaande-lijn/basistraining-jonge-nieuwkomers

U bent de eerste om te reageren.
Heeft jouw zorgregio al een aanvraag ingediend voor het Transformatiefonds Jeugd? Wij helpen je er graag bij!

Vóór 1 oktober a.s. moeten zorgregio’s een meerjarig transformatieplan indienen. VanMontfoort is door haar uitgebreide expertise en sterke netwerk de juiste partij om hierbij te ondersteunen. Wij gaan samen met jou aan de slag om een goed onderbouwde en succesvolle aanvraag te formuleren en in te dienen. Ons expertiseteam is goed thuis in de verschillende actielijnen en kan helpen om nieuwe aanknopingspunten te vinden en vraagtekens in te vullen.

Ook na het indienen van de aanvraag kunnen wij helpen bij de verdere uitwerking van het transformatieplan. Denk hierbij aan het versterken van methodisch werken om uithuisplaatsing te voorkomen, trainingen geweldloos opvoeden voor ouders en programma’s gericht op een gezond toekomstperspectief voor jongeren van 18 jaar en ouder zoals de VertrekTraining.

Neem contact op met de projectleider:

Sijko Wierenga sw@vanmontfoort.nl
U bent de eerste om te reageren.

Online agressie in jeugdzorg: wat kun je doen?

Steeds vaker laten cliënten zich op social media uit over hun hulpverlener. Positief, maar veel vaker negatief. Wat kun je doen als je foto op Facebook opduikt? Of wanneer je bedreigd wordt? Alle informatie over de aanpak van online agressie in jeugdzorg vind je op deze website. Doe er je voordeel mee!

online agressie in jeugdzorg: wat kun je doen?

U bent de eerste om te reageren.

LOCK-Congres Trauma en Veerkracht #2
Hoe herken je trauma en hoe kun je de veerkracht bij kinderen en gezinnen vergroten? Wat kun je zelf doen om het verschil te maken?
Je bent van harte welkom op 24 september in Utrecht!
Met experts op het terrein van trauma en behandeling uit binnen- en buitenland, o.a.: Iva Bicanic, Arianne Struik en Peter Adriaenssens. In zeer diverse workshops bieden we je kennis en praktische tips om je eigen praktijk te verrijken en naar huis te gaan met nieuwe inzichten en ideeën. 
Meer info: https://hetlock.nl/lock-congres-veerkracht-trauma/

U bent de eerste om te reageren.

Voor de training Ouderschap Na Scheiding in Oktober kunt u zich nog inschrijven. De training wordt gegeven in Utrecht.

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Eindredacteur
Sector / werkveld: Communicatie
Organisatie: De NVP
Functie: Projectleider
Organisatie: Irma Haxe Projecten & Trainingen/ Het LOCK
Functie: Projectleider & Trainer
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Elker
Functie: Manager
Organisatie: VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
Functie: Coördinator
Organisatie: SBPN
Functie: Secretaris/belangenbehartiger
Organisatie: Juvent
Functie: Screener/matcher
Sector / werkveld: zorgaanbieder jeugd-en opvoedhulp
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: sport en bewegen
Organisatie: Multivation/EIF-project verbeteren jeugd-ggz en lvb voor migrantenjeugd
Functie: Adviseur
Organisatie: Praktikon-RCSW, HAN, iuvenis consult
Functie: Onderzoeker/docent/adviseur
Organisatie: Sardes
Functie: Adviseur
Organisatie: Geen
Functie: Adviseur
Organisatie: GGD Fryslân
Functie: Adviseur
Organisatie: HKC Academy
Functie: Manager
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdzorg
Organisatie: FCB, arbeidsmarktfonds voor jeugdzorg, sociaal werk en kinderopvang
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: VanMontfoort
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord