Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

Onderzoek toont aan dat het bereiken van een rookvrij schoolterrein het best bereikt kan worden door een "zero tolerance" beleid voor leerlingen én personeel.

U bent de eerste om te reageren.

Prof. Dr. Femmie Juffer in artikel op Blik op Hulp: "Hechtingsproblematiek bij kind kan hersteld worden".

U bent de eerste om te reageren.

Zeven jaar en woedend! Blog over jeugdpreventie en ontmoetbaarheid: lees de blog op Sociaalweb.

U bent de eerste om te reageren.

Praat mee over de ambitie van het Nederlands Jeugdinstituut!

Ligt jouw hart bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders? Geloof je dat het gebruiken van de juiste kennis daarbij belangrijk is? En heb je ideeën over hoe wij als NJi daar het beste aan kunnen bijdragen? Dan gaan wij graag op 19 of 26 maart, onder het genot van een drankje en een hapje, met jou in gesprek over onze koers voor de komende jaren.

Meer informatie en link naar aanmeldformulier

U bent de eerste om te reageren.

Help jij ook mee om zodat meer kinderen die in een instelling wonen een burgervoogd krijgen ?
Ieder kind wil toch iemand die er speciaal voor hem/haar is. Ik spreek uit ervaring als burgervoogd. http://www.inhuisplaatsen.nu/actueel/546-de-burgervoogd-als-alternatief-voor-instellingsvoogdij

U bent de eerste om te reageren.

Unieke Mini Masterclass op 16 maart aanstaande in Amsterdam. Over Europees 'story-telling'onderzoek naar de impact van het jongerenwerk.

Op vrijdagmorgen 16 maart is er een unieke Mini-Masterclass, waarin 6 jeugdonderzoekers uit Engeland, Frankrijk, Italië, Finland en Estland hun bevindingen komen delen over hun twee-jarige 'story telling' onderzoek over de impact van het jongerenwerk in deze landen. Het gaat over een "two-year European Youth Research project about Developing and Communicating the Impact of Youth Work through the eyes of youth workers and youngsters in Italy, Estonia, Finland, United Kingdom and France."

Ze komen hierover vertellen op de Hogeschool van Amsterdam voor iedere geïnteresseerde; studenten, professionals in het veld, onderzoekers, beleidsmakers etc, die willen weten welke impact het jeugd- en jongerenwerk voor jongeren heeft in deze landen. Wat kunnen we van de onderzoekers leren? En wat kan dat betekenen voor het jongerenwerk in Nederland?

Wie daarover meer wil weten en met de onderzoekers in gesprek wil gaan; kom naar de Hogeschool van Amsterdam, Wibauthuis, Wibautstraat 3b, Zaal FLOOR (ruimte o2a30) van 09.30 tot 11.00 uur (tot 10.10 kan ook). Ook Youth Spot schuift aan in het tweede deel.

Opgeven kan via Mike de Kreek, docent Master Social Work: M.de.Kreek@hva.nl. Meer informatie ook bij Pink Hilverdink (MSW Alumna: P.Hilverdink@gmail.com 

U bent de eerste om te reageren.

Spirit en de Bascule bundelen hun expertises voor betere jeugdhulp!

Inmiddels zijn Spirit en de Bascule bestuurlijk gefuseerd: er is één Raad van Bestuur, met daarin de huidige bestuurders van Spirit (Mariënne Verhoef) en de Bascule (Nellieke de Koning). Na jarenlange samenwerking biedt de bestuurlijke fusie de mogelijkheid om verdere vernieuwing te realiseren en de jeugdhulp verder te verbeteren. We vormen gemengde teams die buiten de gebaande paden op zoek gaan naar oplossingen voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Kinderen, jongeren en gezinnen die bij Spirit en de Bascule terecht komen, hebben vaak ernstige problemen. Meestal is er zowel orthopedagogische hulp van Spirit als psychiatrische hulp van de Bascule nodig. Door onze expertises te bundelen zorgen we er samen voor dat zij die hulp krijgen: door een medewerker van Spirit of van de Bascule, of allebei tegelijk. We behouden onze eigen specialismen. Tegelijkertijd zorgen we voor betere, op elkaar afgestemde, hulp. Eén behandelplan, zonder breuklijnen tussen jeugdhulp en jeugd-ggz.

In 2018 gaan we onze samenwerking op allerlei fronten verder uitbouwen. Voor onze medewerkers creëren we kansen om te profiteren van elkaars expertise. We kunnen doen wat écht nodig is, wat bijdraagt aan plezier in het werk. Daarnaast maken we gebruik van elkaars netwerk. Zo verstevigen we met elkaar de zorgketen met bijvoorbeeld het onderwijs, woningbouwcorporaties, politie, justitie, volwassen GGZ, maatschappelijke opvang en gemeenten, maar ook met organisaties uit hele andere branches. Hierdoor ontstaat ruimte voor innovatie en ontwikkeling van nieuwe hulpvormen die aansluiten bij wat kinderen, jongeren en gezinnen nodig hebben in het krijgen van een stabiele basis en perspectief voor de toekomst.

                                
       www.spirit.nl                                     www.debascule.com
 

U bent de eerste om te reageren.

Time for Change! Over de meldcode en sociale steun 

Wat is het toch een hardnekkig probleem, het denken dat we de veiligheid van kinderen kunnen waarborgen als professionals maar zoveel mogelijk gezinnen met problemen in beeld hebben. Ook @Edith Geurts van de @AugeoFoundation, een particuliere stichting die zich sterk maakt voor het veilig opgroeien van kinderen, blijkt deze mening toegedaan. In haar blog van afgelopen week vertelt ze over Gaby, een jonge moeder met een licht verstandelijk beperking zonder hulpverlening (was afgebouwd omdat het goed ging) die een weekend op stap ging met haar nieuwe vriend. Dat ze nog een baby thuis had vergat ze volledig. De dramatische afloop laat zich raden.

Geurts meent dat dit verhaal de vinger op de zere plek legt. Het liep met Sem slecht af omdat ‘kwetsbare gezinnen in risicovolle omstandigheden na verloop van tijd uit het zicht raken van professionals’. En dit soort ernstige situaties kunnen we volgens Geurts eerder voorkomen omdat vanaf 1 januari 2019 professionals signalen van acute of structurele onveiligheid altijd moeten melden bij Veilig Thuis. De meldcode wordt dan namelijk aangescherpt.

Maar legt dit verhaal wel de vinger op de zere plek? Volgens mij is er iets heel anders over het hoofd gezien en dat is dat professionals zich niet hebben gerealiseerd dat ouders als Gaby niet zonder duurzame steun kunnen van betrokken naasten. Dat is overigens niet hetzelfde als dat er op hen gelet wordt zoals Geurts aan het eind van haar blog stelt. Steun gaat over ergens bij horen, opgemerkt worden en tegelijkertijd weten dat er mensen zijn die er voor je zijn en samen met je willen optrekken. Voor iedereen is dat belangrijk maar zeker voor ouders als Gaby, die daardoor juist ‘goed genoeg ’ouderschap kunnen laten zien weten we uit onderzoek.

En als er dan toch signalen bij professionals binnenkomen dat er dingen niet goed gaan? Dan zou een professional z.s.m. met een moeder als Gaby en haar betrokken netwerkleden om de tafel moeten gaan en komen tot verheldering wat er speelt en heldere afspraken maken. Soms moet er dan (tijdelijk) extra professionele hulp in, soms ook niet. Pas als een dergelijk overleg niets oplevert, of afspraken niet worden nagekomen zou er verder doorgepakt moeten worden. Zo voorkom je dat er te snel 'opgeschaald' wordt in de meldcode en het vertrouwen bij ouders ernstig beschadigd raakt. Dat kost een hele tijd voor je dat weer repareert.

En tenslotte nog dit: de verplichte meldcode is niet hetzelfde als een meldplicht! Ook niet vanaf januari 2019 hoewel het blog van Geurts dat wel suggereert. Niet voor niets stelt de Rijksoverheid dat de meldcode bedoelt is als 'houvast voor professionals, als een professionele norm voor het doen van een melding''. Niet meer en niet minder!

(bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode).

#kindermishandeling #meldcode #socialesteun #jeugdhulp #preventie #professionals #ouderschap #paradigmashift

U bent de eerste om te reageren.

Hoe verder? Inkoop sociaal domein moet anders!

De Aanbestedingswet is in de huidige vorm en in de wijze waarop die wordt toegepast niet geschikt voor het sociaal domein. Dit geluid komt zowel vanuit zorgaanbieders als vanuit gemeenten. Onlangs interviewde Michel de Visser twaalf kopstukken uit het sociaal domein, die hun visie gaven op de decentralisaties.

De Europese aanbestedingsprocedures vinden hun oorsprong in de bouwwereld. Voor het sociaal domein zijn ze lastig toepasbaar. Het is er minder zwart/wit. Je hebt meer te maken met relaties en zachte verhoudingen.

In sommige gevallen heeft het er toe geleid dat gemeenten en aanbieders meer tegenover elkaar zijn komen te staan. Ze zouden juist vanuit partnerschap er samen aan moeten werken om maatschappelijke problemen op te lossen. Als gemeenten via hele dikke contracten op allerlei details gaan sturen, dan zal de ander alleen datgene doen wat er in het contract staat. Het is de vraag of de cliënt daarbij gebaat is.

Al met al vinden de geïnterviewden dat vooralsnog de decentralisaties redelijk zijn geland, al is het nog te vroeg voor conclusies. Wel is men van mening dat er tijd en ruimte moet zijn voor de verdere transformatie en dat paniekvoetbal voorkomen moet worden.

Vanuit wetenschappelijke hoek komt naar voren dat beschikbare kennis in het sociaal domein beter gebruikt moet worden. Er wordt voortdurend van alles ontwikkeld en uitgevonden, maar het beklijft te weinig.

 

De gehele publicatie is hier te downloaden:

Hoe verder? Reflecties bij de transformatie van het sociaal domein

 

Voor verder vragen:

Michel de Visser, m.devisser@mdva.nl; 06-81449540

U bent de eerste om te reageren.

Inspectie positief over de Bascule

In november 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de klinische afdelingen van de Bascule bezocht. De inspecteurs waren erg enthousiast over wat zij hoorden en zagen. In het rapport oordelen zij dat de Bascule goed scoort en dat de instelling verantwoorde jeugdhulp biedt. Wij zijn erg trots op dit resultaat en nog meer op onze medewerkers die zich altijd inzetten om hun cliënten zo goed mogelijk te helpen.

Het betrof een bezoek in het kader van regulier toezicht. De inspecteurs keken bij hun bezoek onder andere naar hoe onze behandelaren de behandeling uitvoerden, naar veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en de bestuurlijke organisatie. Om een goed beeld te krijgen van de hulpverlening en de afdelingen, spraken de inspecteurs met ouders, cliënten en medewerkers. Daarnaast hebben de inspecteurs dossiers van cliënten en medewerkers gecontroleerd om te zien of deze goed op orde waren en voldoen aan de wettelijke eisen.
 
De inspectie heeft één punt van verbetering gevonden, namelijk in ‘de fysieke leefomgeving van de cliënt’. Dit betreft een aantal bouwtechnische aanpassingen die nodig zijn op een van de klinische groepen voor jongeren. De Bascule vindt het belangrijk dat de jongeren een prettige leefomgeving hebben als ze worden opgenomen. Daarom worden deze punten zo snel mogelijk opgepakt zodat ook de leefruimtes helemaal voldoen aan de eisen van de inspectie. Wilt u meer weten over het bezoek van de inspectie aan de Bascule? Hieronder vindt u het volledige inspectierapport.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is per 1 oktober 2017 ontstaan uit een fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg.

De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De behandelaren bieden specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe psychiatrische problemen. Door samen te werken met ouders en andere deskundigen die betrokken zijn bij het kind zet de Bascule zich in om het kind en zijn omgeving de hulp te bieden die nodig is. Zo wordt samengewerkt aan het herstel van het kind. Samen, beter. Kijk voor meer informatie op: www.debascule.com.

U bent de eerste om te reageren.

Kennen jullie de site https://www.burgervoogd.nl/ al ?

Dat is pas echt vernieuwende particiaptie, tussen een vrijwillige belangenbehartiger, client uit de jeugzorg, zorgaanbieder en gemeente.

U bent de eerste om te reageren.

Op 28 maart 2018 vindt de tweede editie van de Vroeglezing plaats. Deze wordt verzorgd door Paulien Kuipers van Stichting Kinderleven en auteur van het boek ‘Eerste hulp bij hechting’.

In haar lezing bespreekt Kuipers de mogelijkheden van jeugdhulpverleners om een positieve bijdrage te leveren aan het hechtingsproces tussen ouder en kind. “Allereerst ten aanzien van het versterken van de ouder-kindrelatie, daar worden vaak kansen gemist. Daarnaast is er nog te weinig oog voor het ‘afhechten’ zodat een kind zich weer verder kan ontwikkelen. Aan- en afhechten zijn beide belangrijk. Speciale aandacht besteed ik ook aan de taal: welke woorden zijn helpend, welke juist niet?”

De lezing wordt gehouden op een sfeervolle locatie in Amersfoort. De ontvangst is vanaf 15.00 uur. Van 16.00 – 18.00 uur vindt de lezing plaats, waarbij het laatste half uur is gereserveerd voor het stellen van vragen en discussie. Vervolgens schuiven de deelnemers aan voor een informeel diner

De deelnameprijs bedraagt, inclusief diner en alle consumpties, € 94,50 (excl. BTW). Voor abonnees op Vakblad Vroeg, ook nieuwe, is de prijs € 84,50.

Meer informatie en aanmelden klik hier

U bent de eerste om te reageren.

Op 18 april organiseert Vakblad Vroeg samen met sectie Het Jonge Kind van het NIP in Utrecht een congres over vaderschap: Vaders in de 21e eeuw. Met als sprekers onder meer Louis Tavecchio, Hedwig van Bakel, David Borman en Marilene de Zeeuw. Voor het hele programma en aanmelden kijk op de site van Vakblad Vroeg 

U bent de eerste om te reageren.

Het is voor de kinderopvang handig om een pictogrammenboekje te hebben voor ouders die geen Nederlands spreken. Hiermee kunnen zij ouders wegwijs maken, bijvoorbeeld door via pictogrammen te laten zien wat de gewoontes en rituelen zijn op de locatie. Is er een organisatie die zoiets gemaakt heeft?

U bent de eerste om te reageren.

Kinderen die wat minder flexibel leren, worden snel onderschat in wat ze kunnen. Met een dynamische manier van testen blijken ze echter even goed te presteren als leeftijdsgenootjes, ontdekte psycholoog Femke Stad in haar onderzoek.

http://blikophulp.nl/minder-flexibel-kind-wordt-onderschat/

U bent de eerste om te reageren.

Pubers blijken sterker op beloningen te reageren dan mensen in andere leeftijdsfasen:

http://blikophulp.nl/puberbrein-beloning/ 

U bent de eerste om te reageren.

Beste jeugdprofessional,

Dit prikborditem plaats ik vanwege mijn afstudeeronderzoek. Ik ben een studente Commerciële Economie en zit momenteel in de laatste fase van mijn studie: het afstuderen. Mijn afstudeeronderzoek richt zich op de scholingsbehoeften van jeugdconsulenten binnen diverse organisaties. 

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan deze enquête. Het invullen van de enquête duurt ongeveer vijf minuten. De informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

De link voor de enquête is: 

https://goo.gl/forms/g0Wb5OAWQLbCvFLk1

Wanneer deelneemt aan deze enquête maakt u kans op het boek: Jeugdhulp anno 2016. 

Zou u mee willen werken aan mijn onderzoek, zodat ik succesvol kan afstuderen?

Alvast bedankt!

Renske Bijlenga

U bent de eerste om te reageren.
Een boek voor ieder kind dat met pesten te maken heeft  Kinderboek Pesten

Wat zou er gebeurd zijn als hij er op dat moment niet was?

Dit verhaal gaat over Ka, een bijzondere kanarie die op school gepest wordt. Gelukkig heeft Ka een heel lief vriendje, Blub de kikker, en dat maakt hem heel erg blij. Als Blub hem op een vervelend moment in de steek laat is Ka radeloos en loopt weg. Hij vertrekt, ver weg van alles en iedereen. En dan gebeurt er iets, een moment dat zijn leven ingrijpend zal veranderen...

---

Een verhaal voor kinderen die met pesten of niet jezelf kunnen zijn te maken hebben. Een boek voor ieder kind van circa 5 -  11 jaar. Want ieder kind heeft tenslotte minder of meer direct met pesten te maken, in de rol van pester, gepeste of als toeschouwer.

Pesten is een lastig thema, omdat het zo ondoorgrondelijk is waarom iemand pest of gepest wordt. Je hoeft echt geen rare vogel te zijn om gepest te worden. Wat er allemaal bij pesten komt kijken, dat wordt inzichtelijk in dit boek.

Sociale thema's zijn o.a.: anders zijn, erbij willen horen, groepsdruk, vriendschap, elkaar nodig hebben, samenwerken, helpen en fantasie. Emotionele thema's zijn o.a.: jaloezie, angst, agressie, verdriet en vertrouwen. 

Meer informatie en bestellen: http://Ka.ilja-linkt.nl

U bent de eerste om te reageren.
Christiane Kasdorp

Movisie daagt wijkteams uit met challenge!

Als professional in een wijkteam komt er veel op je af. Hoe creëer je in alle hectiek tijd, rust en ruimte om te leren en te reflecteren? Kortom: hoe benut je jouw groeikracht?

Challenge Groeikracht voor wijkteams
Met de challenge Groeikracht voor wijkteams ga je ervaren hoe jij met kleine acties, dichtbij je werk, nog meer kunt bereiken. Voor je cliënten én voor jezelf..

De challenge loopt van maandag 22 januari t/m vrijdag 26 januari. Iedere dag ontvang je via de mail een kleine opdracht van ca.15 minuten. Het is gratis en levert je nieuwe inzichten op.

Laat je kennen en doe mee! Ga voor meer informatie naar https://www.movisie.nl/challenge. Aanmelden kan vanaf nu.

U bent de eerste om te reageren.

Een gesprekje over 30 miljoen woorden

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Inhoudelijk medewerker
Sector / werkveld: Onderzoek en advies, jeugdsector breed
Organisatie: DG Communicatie / Eigen praktijk als GZ-psycholoog
Functie: GZ-Psycholoog, IMH-specialist, hoofdredacteur Vakblad Vroeg, voorzitter stichting Babywerk, coordinator Ouders Centraal
Sector / werkveld: Jeugd-ggz
Organisatie: De Bascule
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Programmaleider Kennisprogramma
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Michel de Visser Advies
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: APParent R&D / Vantrood Educational Services
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Sector / werkveld: Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Gemeente Utrecht
Functie: Beleidsmedewerker
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid
Organisatie: Ilja-Linkt
Functie: Kinder - en gezinscoach
Organisatie: Blik op hulp
Functie: Redacteur / blogger
Sector / werkveld: Journalistiek
Organisatie: CHE en Steunkracht
Functie: Sr. onderzoeker Lectoraat Jeugd en Gezin CHE, auteur 'Risicokind of evenwichtskunstenaar? Kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie', adviseur, procesbegeleider, auteur
Organisatie: Sardes
Functie: Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Stichting Lezen/Kunst van Lezen/BoekStart
Functie: Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: Windesheim
Functie: Student
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord