Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

Lisette Snippe

In de werkgroep 'Generalistisch Werken rondom jeugd en gezin' wordt input verzameld voor de kenniskringen (georganiseerd door NJi) over dit thema. Ook wordt de kennis die wordt verzameld tijdens de bijeenkomsten van de kenniskringen gedeeld in deze werkgroep. Wil je meepraten over generalistisch werken? Meld je aan: http://kennisnetjeugd.nl/werkgroep/14-generalistisch-werken-rondom-jeugd-en-gezin. De eerste discussies gaan over het samen met ouders en jeugdigen beslissen over hulp.

U bent de eerste om te reageren.

Gisteren uitgebreide bespreking gehad met Saskia van Oenen. Voldoende stof om verder mee te kunnen bij het construeren van de Culturele zorginterventie. Komende dagen hard doortypen en volgende week eerste tekst af.

U bent de eerste om te reageren.
Mark Daggers

Hoe krijgt u grip op de Jeugdwet?
20130815 Checklist Jeugdwet - versie 15 augustus 2013.pdf (inloggen vereist)
Wat staat er in de Jeugdwet? Aan welke eisen moeten gemeenten en aanbieders voldoen? Wie is waar verantwoordelijk voor? Ik heb voor u de belangrijkste punten verwerkt in een checklist.

De checklist Jeugdwet helpt u het voorgenomen beleid te toetsen aan de wettelijke minimumeisen. U vindt antwoord op de volgende vragen:

1.Wat moet er georganiseerd worden?
2.Hoe luidt de wetstekst?
3.Wat zegt de memorie van toelichting?
4.Welke partijen dienen actie te ondernemen?
5.Vindt verdere uitwerking plaats in een algemene maatregel van bestuur?
De checklist is zorgvuldig samengesteld. Echter sluit dit eventuele onvolkomenheden niet uit. Help daarom mee de checklist te verbeteren en stuur uw opmerkingen en / of aanvullingen naar fawzi.salih@k2.nl. In november 2013 volgt een update.

Kent u trouwens @Jeugdbeleid al? Via dit Twitter account verspreid ik actuele informatie over de transitie jeugdzorg en andere jeugdvraagstukken. Volg mij nu en u bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

U bent de eerste om te reageren.

Werkend aan een nieuwe interventie; De Culturele zorginterventie, inzetbaar voor jongeren op het snijvlak van Zorg, Welzijn & Arbeid, hoop ik de eerste tekst van het methodisch handboek volgende week af te hebben. Voor wie nieuwsgierig is, ben ik bereikbaar via de mail.

U bent de eerste om te reageren.
Nienke Nuyens

Vooraankondiging Voor de Jeugd Festival op 7 oktober, georganiseerd door het transitiebureau Jeugd:

U bent de eerste om te reageren.
Lisette Snippe

Handreiking functioneel ontwerp 'Zorg voor jeugd' beschikbaar op Voordejeugd.nl

U bent de eerste om te reageren.
(onbekend)

Er is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in samenwerking met het Transitiebureau een Kompas uitgegeven dat gemeenten kan helpen bij het verbinden van de Veiligheidshuizen met de transitie van het jeugdstelsel.

U bent de eerste om te reageren.

Werken met prestatie-indicatoren hoort thuis in de sector, oppoetsen van prestatiegegevens niet. Lees mijn column.

U bent de eerste om te reageren.

Op de www.voordejeugd.nl is een factsheet geplaatst met daarin de hoofdlijnen van de jeugdwet.

U bent de eerste om te reageren.
Dorien van Petersen

Zo goed als alle gemeenten zijn onderdeel van een samenwerkingsverband gericht op de decentralisatie van Jeugdzorg (en AWBZ-taken). U treft een overzicht van de samenwerkingsverbanden op de website van de VNG.

U bent de eerste om te reageren.

‘Laat multiprobleemgezin aanpak zelf kiezen’

U bent de eerste om te reageren.

vraaggesprek menno oosterhoff kinder en jeugdpsychiater werkzaam bij autismeteam Noord in Groningen

U bent de eerste om te reageren.

Nieuwe Jeugdwet: gemeentelijke beleidsvrijheid essentieel, maar geen doel op zich. Veel aandacht voor kwaliteit jeugdhulp. In het bijgevoegde document geef ik een aantal belangrijke punten uit de wet aan.

Er is 1 reactie.
  • In uw stuk ontbreekt een belangrijk gegeven nl. dat men eigen krach stimuleert. Opvallen in de tekst van de Jeugdwet is dat de term eigen kracht continue verkeerd wordt gebruikt. De gemeente moet uitgaan van eigen kracht van de burger en de sociale omgeving. Bedoeld wordt wat kunnen mensen zelf. Terwijl Eigen Kracht bedoeld is als samen kijken wat anders kan in de toekomst en samen met het netwerk een plan maken met oplossingen voor de toekomst. Deze oplossingen kan inzet van het netwerk betekenen in de vorm van (praktische) hulp en ondersteuning, maar kan daarnaast ook hulp van hulpverlening betekenen en de voorkeur voor bepaalde hulpverlening. Eigen Kracht is niet zelfredzaamheid (zoals in de wettekst gesuggereerd wordt) maar samen-redzaamheid

bericht van www.transitiejeugdzorgouders.nl (TJO): evenals Platform Verontruste Ouders is TJO niet pro het een en anti dat. Wij zijn niet betrokken bij welke lobby dan ook. Graag verwijzen wij naar onze disclaimer. Ouders willen goede zorg onder goede voorwaarden. Dat is ons enige doel! Zo en nu benieuwd wat jullie van het debat vonden van vanmiddag!!

U bent de eerste om te reageren.

OPROEP VOOR OUDERS

Vanaf 1 januari 2015 gaat alle zorg rond het kind naar de gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk en moeten alles betalen.
Om te voorkomen dat de kosten de pan uitrijzen, en zullen ze vooral gaan inzetten op preventie en ‘eigen kracht’. Dit is een goede zaak.
Maar er kan ook meer nodig zijn. Denk aan gezinnen met een specialistische zorgvraag, bijvoorbeeld voor kinderen met een (verkeers)trauma,
ADHD, autisme, een eetstoornis of slachtoffers van huiselijk geweld. Het is de bedoeling dat de kinder- en jeugdpsychiatrie ook door de gemeente geregeld gaat worden.
Let op: dit betekent dat deze specialistische zorg dan niet meer onder de verzekerde zorg valt via je ziektekostenverzekering.
Kan de gemeente dat allemaal wel?

Wij maken ons grote zorgen. We hebben er (nog) geen vertrouwen in dat al de kinder- en jeugdpsychiatrie uit de verzekerde zorg kan.

Het is nog niet te laat. Wij vinden dat ouders nu gehoord moeten worden over dit bezuinigingsplan. Wij zijn namelijk wel zelf verantwoordelijk voor het welzijn van onze kinderen. Het gaat ons, ouders, aan!

Vindt u dit ook en wilt u ons ondersteunen, dan kunt u ook wat doen.

1. Teken dan om te beginnen de petitie over de jeugdggz. Zie www.petitiejeugdggz.nl.

2. U kunt ook zelf mailen naar kamerleden die zich hiermee bezighouden. Via: cie.vws@tweedekamer.nl. Deze mails worden daadwerkelijk gelezen. Vertel uw eigen verhaal! Help ons mee en geef onze kinderen een stem door aan te geven waar knelpunten liggen, maar ook waar wij kansen zien.

3. Voor steunbetuigingen en/of overige reactie mail u naar info@transitiejeugdzorgouders.nl. Voor Facebook klink u op de link:
https://www.facebook.com/TransitieJeugdzorgVanuitOuderperspectief en/óf volg ons op Twitter: @transitieouders.
Wij bundelen alle reacties met de intentie deze te kunnen overhandigen aan de minister.

WAT WILLEN WE NOG MEER? In een brief op www.ouders.nl is duidelijk gemaakt wat wij, ouders willen. We zijn namelijk niet tegen veranderingen in de jeugdzorg. Integendeel! Maar onze jarenlange ervaringen moet meetellen. Die brief is hier te lezen: http://www.ouders.nl/mdiv2013-jeugdzorg-oproep.htm, inclusief alle ouderorganisaties die deze brief ondertekend hebben.

Naar aanleiding van die brief is er al overleg geweest tussen de mensen van Ouders Online en de gemeente Amsterdam. Ook anderen mailden en belden. En dat is wat we willen: meepraten, maar niet voor spek en bonen. Ook met u, of op uw congres? Nodig ons uit!

WIE ZIJN WIJ?

Wij, van de ouderalliantie TJO (Transitie Jeugdzorg van uit Ouderperspectief), doen een beroep op álle ouderorganisaties en ouderplatformen
om zich aan te sluiten bij de alliantie.

1. Desiree van Doremalen (o.a. adviseur jeugdzorg bij Ouders Online)
Woordvoerder Jeugdzorg en waar nodig jeudgGGZ 06-11600310

2. Angelique Bergsma (o.a. Platform Verontruste Ouders, Balans, twee kinderen van 8 en 6 jaar)
Woordvoerder jeugdGGZ 06-51366603

3. Anne-Miek Wijnbergen (o.a. Platform Verontruste Ouders)
Woordvoerder Eigen Kracht 06-20287431

4. Josée von Weijhrother (Balans, Passend Onderwijs, Hoogbegaafdheid, Excellente leraar)
Woordvoerder Passend Onderwijs 06-12787919

Ouders Online ondersteunt ons met de communicatie. Als u niemand van ons kunt bereiken, mail dan naar redactie@ouders.nl

__________________________________________________________________________________________________________________

ACHTERGROND

Feiten en zorgen omtrent de transitie Jeugdzorg
Gemeenten staan aan de vooravond van een grote verandering binnen de jeugdzorg. Daar waar de kinder- en jeugdpsychiatrie nu nog een verzekerde is, zal vanaf 1 januari 2015 de gemeenten de zorg rond onze kinderen regelen. Er zal veelal op preventie en eigen kracht worden ingezet waarbij wij willen weten hoe gemeenten de zorg regelen van kinderen met een (o.a. verkeers)trauma, ernstige depressieve gevoelens, ADHD, een eetstoornis, autisme, slachtoffer van (ernstig) misbruik en/of huiselijk geweld enzovoorts. Hier is sprake van een specialistische zorgvraag. In te zetten op preventie en/of eigen kracht is prima maar alleen daar vanuit gaan zou getuigen van onkunde en onbegrip.

Met de transitie worden de waarborgen voor de cliënten sterk verminderd. Het is namelijk niet zeker of jongeren hun vaste behandelaar of begeleider straks ook kunnen behouden. Wij hebben reële zorgen omtrent passende zorg en of het hulpaanbod toereikend zal zijn voor onze kinderen. Het is goed mogelijk dat de gemeente het juiste type zorg niet heeft ingekocht, het budget niet (meer) toereikend is of dat gemeenten het geld anders gaan besteden. Daarnaast kennen gemeenten straks geen leveringsplicht (!).

Hoe zou het geregeld moeten worden?

Hieronder volgen enkele punten uit de ouderbrief op Ouders Online: http://www.ouders.nl/mdiv2013-jeugdzorg-oproep.htm.

· Zéér deskundige (academisch geschoolde) inzet aan de poort bij forse pedagogische en/of psychiatrische problematiek.

· Bevindingen van ‘horen zeggen’ (derden) niet langer registreren, maar als aanleiding zien voor nader onderzoek.

· Derden (‘van horen zeggen’) niet meenemen in een proces als deze niet bevestigend zijn. Dit leidt tot onnodige misstappen binnen de jeugdzorg waardoor ouders zich wanhopig en rechteloos voelen.

Voorwaarden voor succes

· Uitgaan vanuit het perspectief en belang van de ouders.

· Academisch gekwalificeerde professionals aan de poort (!), die gehouden zijn aan een eigen beroepscode.

· Het huidige jeugdzorgpersoneel beter toerusten; doel eigen kracht van ouders en kinderen leren zien, respecteren en meer benutten.

· Duidelijkheid omtrent (rechts)positie en de privacy van ouders en kinderen met als doel vertrouwen krijgen in het systeem van jeugdzorg.

· Enkel op informatie uit gedegen onderzoek (feitencheck) door wetenschappelijk geschoolde jeugdprofessionals afgaan in plaats van ‘horen zeggen’ door derden.

· Ouders binnen de jeugdzorg het recht op een second opinion geven.

· Aandacht naar de noodzakelijke samenhang en integrale aanpak binnen het gehele sociale domein, inclusief passend onderwijs.

· Ervaringsdeskundigen (ouders, cliënten en familie) een rol geven in visitatiecommissies.

En tot slot: een transparante en gevalideerde werkwijze creëren die zowel gecontroleerd als getoetst kan worden.

U bent de eerste om te reageren.

Het rapport 'Terecht in de jeugdzorg' van het SCP. Vaak naar gerefereerd. Hier de link naar het rapport. Inclusief een goede samenvatting.

U bent de eerste om te reageren.
(onbekend)

Acht tips voor gemeenten om jongeren en opvoeders te betrekken bij de transitie en transformatie. Vind ze op WMO to Go van het Ministerie van VWS en het Verwey Jonker Instituut. Kunt u als jeugdprofessional met deze tips verder met uw plannen? Wat zijn uw tips?

Er is 1 reactie.
  • Het is essentieel dat er niet over ouders en kinderen gepraat wordt maar met! Hun doel kan anders zijn dat het doel van een professional. Betrek cliëntenraden! En beperk niet tot jeugdzorg maar ook begeleiding bij werk/stage, passend onderwijs, thuisbegeleiding etc. Veel ouders mantelzorgen en raken overbelast, dus het ontlasten van ouders is een belangrijk item

En wellicht is het Steunpunt Passend Onderwijs ook interessant om te kijken. Het is een plek waar veel informatie te vinden is voor ouders, en ze ook hun vragen kunnen stellen per mail en telefoon: www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Er is 1 reactie.
  • Ellen van der Hoek

    Bedankt dat je dit zo snel hebt opgepakt!
    Groetjes van Ellen van der Hoek

Tweede rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

U bent de eerste om te reageren.
Lisa-Marie van den Brink

Het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad heeft een website gelanceerd om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij de invoering van Passend Onderwijs.

De website www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl heeft de vorm van een tijdpad, dat de wettelijke kaders en de te zetten stappen voor de samenwerkingsverbanden weergeeft. U vindt er ook tal van relevante hulpmiddelen.

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: NVVK
Functie: Online marketing- en communicatieadviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Yard Internet
Functie: Adviseur Sociale Media&Internet, maatschappelijk werker
Sector / werkveld: Internetbureau
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Marc Werkt!
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Onderzoek en advies
Organisatie: Kaspers & Co
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: B-Challenged
Functie: Directeur B-Challenged
Sector / werkveld: Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, cultuur
Organisatie: Platform verontruste ouders en transitie jeugdzorg vanuit ouderperspectief
Functie: Ouder
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord