Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die werken aan de transformatie van de zorg voor jeugd.

Prik een item op uw Prikbord

vraaggesprek menno oosterhoff kinder en jeugdpsychiater werkzaam bij autismeteam Noord in Groningen

U bent de eerste om te reageren.

Nieuwe Jeugdwet: gemeentelijke beleidsvrijheid essentieel, maar geen doel op zich. Veel aandacht voor kwaliteit jeugdhulp. In het bijgevoegde document geef ik een aantal belangrijke punten uit de wet aan.

Er is 1 reactie.
 • In uw stuk ontbreekt een belangrijk gegeven nl. dat men eigen krach stimuleert. Opvallen in de tekst van de Jeugdwet is dat de term eigen kracht continue verkeerd wordt gebruikt. De gemeente moet uitgaan van eigen kracht van de burger en de sociale omgeving. Bedoeld wordt wat kunnen mensen zelf. Terwijl Eigen Kracht bedoeld is als samen kijken wat anders kan in de toekomst en samen met het netwerk een plan maken met oplossingen voor de toekomst. Deze oplossingen kan inzet van het netwerk betekenen in de vorm van (praktische) hulp en ondersteuning, maar kan daarnaast ook hulp van hulpverlening betekenen en de voorkeur voor bepaalde hulpverlening. Eigen Kracht is niet zelfredzaamheid (zoals in de wettekst gesuggereerd wordt) maar samen-redzaamheid

bericht van www.transitiejeugdzorgouders.nl (TJO): evenals Platform Verontruste Ouders is TJO niet pro het een en anti dat. Wij zijn niet betrokken bij welke lobby dan ook. Graag verwijzen wij naar onze disclaimer. Ouders willen goede zorg onder goede voorwaarden. Dat is ons enige doel! Zo en nu benieuwd wat jullie van het debat vonden van vanmiddag!!

U bent de eerste om te reageren.

OPROEP VOOR OUDERS

Vanaf 1 januari 2015 gaat alle zorg rond het kind naar de gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk en moeten alles betalen.
Om te voorkomen dat de kosten de pan uitrijzen, en zullen ze vooral gaan inzetten op preventie en ‘eigen kracht’. Dit is een goede zaak.
Maar er kan ook meer nodig zijn. Denk aan gezinnen met een specialistische zorgvraag, bijvoorbeeld voor kinderen met een (verkeers)trauma,
ADHD, autisme, een eetstoornis of slachtoffers van huiselijk geweld. Het is de bedoeling dat de kinder- en jeugdpsychiatrie ook door de gemeente geregeld gaat worden.
Let op: dit betekent dat deze specialistische zorg dan niet meer onder de verzekerde zorg valt via je ziektekostenverzekering.
Kan de gemeente dat allemaal wel?

Wij maken ons grote zorgen. We hebben er (nog) geen vertrouwen in dat al de kinder- en jeugdpsychiatrie uit de verzekerde zorg kan.

Het is nog niet te laat. Wij vinden dat ouders nu gehoord moeten worden over dit bezuinigingsplan. Wij zijn namelijk wel zelf verantwoordelijk voor het welzijn van onze kinderen. Het gaat ons, ouders, aan!

Vindt u dit ook en wilt u ons ondersteunen, dan kunt u ook wat doen.

1. Teken dan om te beginnen de petitie over de jeugdggz. Zie www.petitiejeugdggz.nl.

2. U kunt ook zelf mailen naar kamerleden die zich hiermee bezighouden. Via: cie.vws@tweedekamer.nl. Deze mails worden daadwerkelijk gelezen. Vertel uw eigen verhaal! Help ons mee en geef onze kinderen een stem door aan te geven waar knelpunten liggen, maar ook waar wij kansen zien.

3. Voor steunbetuigingen en/of overige reactie mail u naar info@transitiejeugdzorgouders.nl. Voor Facebook klink u op de link:
https://www.facebook.com/TransitieJeugdzorgVanuitOuderperspectief en/óf volg ons op Twitter: @transitieouders.
Wij bundelen alle reacties met de intentie deze te kunnen overhandigen aan de minister.

WAT WILLEN WE NOG MEER? In een brief op www.ouders.nl is duidelijk gemaakt wat wij, ouders willen. We zijn namelijk niet tegen veranderingen in de jeugdzorg. Integendeel! Maar onze jarenlange ervaringen moet meetellen. Die brief is hier te lezen: http://www.ouders.nl/mdiv2013-jeugdzorg-oproep.htm, inclusief alle ouderorganisaties die deze brief ondertekend hebben.

Naar aanleiding van die brief is er al overleg geweest tussen de mensen van Ouders Online en de gemeente Amsterdam. Ook anderen mailden en belden. En dat is wat we willen: meepraten, maar niet voor spek en bonen. Ook met u, of op uw congres? Nodig ons uit!

WIE ZIJN WIJ?

Wij, van de ouderalliantie TJO (Transitie Jeugdzorg van uit Ouderperspectief), doen een beroep op álle ouderorganisaties en ouderplatformen
om zich aan te sluiten bij de alliantie.

1. Desiree van Doremalen (o.a. adviseur jeugdzorg bij Ouders Online)
Woordvoerder Jeugdzorg en waar nodig jeudgGGZ 06-11600310

2. Angelique Bergsma (o.a. Platform Verontruste Ouders, Balans, twee kinderen van 8 en 6 jaar)
Woordvoerder jeugdGGZ 06-51366603

3. Anne-Miek Wijnbergen (o.a. Platform Verontruste Ouders)
Woordvoerder Eigen Kracht 06-20287431

4. Josée von Weijhrother (Balans, Passend Onderwijs, Hoogbegaafdheid, Excellente leraar)
Woordvoerder Passend Onderwijs 06-12787919

Ouders Online ondersteunt ons met de communicatie. Als u niemand van ons kunt bereiken, mail dan naar redactie@ouders.nl

__________________________________________________________________________________________________________________

ACHTERGROND

Feiten en zorgen omtrent de transitie Jeugdzorg
Gemeenten staan aan de vooravond van een grote verandering binnen de jeugdzorg. Daar waar de kinder- en jeugdpsychiatrie nu nog een verzekerde is, zal vanaf 1 januari 2015 de gemeenten de zorg rond onze kinderen regelen. Er zal veelal op preventie en eigen kracht worden ingezet waarbij wij willen weten hoe gemeenten de zorg regelen van kinderen met een (o.a. verkeers)trauma, ernstige depressieve gevoelens, ADHD, een eetstoornis, autisme, slachtoffer van (ernstig) misbruik en/of huiselijk geweld enzovoorts. Hier is sprake van een specialistische zorgvraag. In te zetten op preventie en/of eigen kracht is prima maar alleen daar vanuit gaan zou getuigen van onkunde en onbegrip.

Met de transitie worden de waarborgen voor de cliënten sterk verminderd. Het is namelijk niet zeker of jongeren hun vaste behandelaar of begeleider straks ook kunnen behouden. Wij hebben reële zorgen omtrent passende zorg en of het hulpaanbod toereikend zal zijn voor onze kinderen. Het is goed mogelijk dat de gemeente het juiste type zorg niet heeft ingekocht, het budget niet (meer) toereikend is of dat gemeenten het geld anders gaan besteden. Daarnaast kennen gemeenten straks geen leveringsplicht (!).

Hoe zou het geregeld moeten worden?

Hieronder volgen enkele punten uit de ouderbrief op Ouders Online: http://www.ouders.nl/mdiv2013-jeugdzorg-oproep.htm.

· Zéér deskundige (academisch geschoolde) inzet aan de poort bij forse pedagogische en/of psychiatrische problematiek.

· Bevindingen van ‘horen zeggen’ (derden) niet langer registreren, maar als aanleiding zien voor nader onderzoek.

· Derden (‘van horen zeggen’) niet meenemen in een proces als deze niet bevestigend zijn. Dit leidt tot onnodige misstappen binnen de jeugdzorg waardoor ouders zich wanhopig en rechteloos voelen.

Voorwaarden voor succes

· Uitgaan vanuit het perspectief en belang van de ouders.

· Academisch gekwalificeerde professionals aan de poort (!), die gehouden zijn aan een eigen beroepscode.

· Het huidige jeugdzorgpersoneel beter toerusten; doel eigen kracht van ouders en kinderen leren zien, respecteren en meer benutten.

· Duidelijkheid omtrent (rechts)positie en de privacy van ouders en kinderen met als doel vertrouwen krijgen in het systeem van jeugdzorg.

· Enkel op informatie uit gedegen onderzoek (feitencheck) door wetenschappelijk geschoolde jeugdprofessionals afgaan in plaats van ‘horen zeggen’ door derden.

· Ouders binnen de jeugdzorg het recht op een second opinion geven.

· Aandacht naar de noodzakelijke samenhang en integrale aanpak binnen het gehele sociale domein, inclusief passend onderwijs.

· Ervaringsdeskundigen (ouders, cliënten en familie) een rol geven in visitatiecommissies.

En tot slot: een transparante en gevalideerde werkwijze creëren die zowel gecontroleerd als getoetst kan worden.

U bent de eerste om te reageren.

Het rapport 'Terecht in de jeugdzorg' van het SCP. Vaak naar gerefereerd. Hier de link naar het rapport. Inclusief een goede samenvatting.

U bent de eerste om te reageren.
(onbekend)

Acht tips voor gemeenten om jongeren en opvoeders te betrekken bij de transitie en transformatie. Vind ze op WMO to Go van het Ministerie van VWS en het Verwey Jonker Instituut. Kunt u als jeugdprofessional met deze tips verder met uw plannen? Wat zijn uw tips?

Er is 1 reactie.
 • Het is essentieel dat er niet over ouders en kinderen gepraat wordt maar met! Hun doel kan anders zijn dat het doel van een professional. Betrek cliëntenraden! En beperk niet tot jeugdzorg maar ook begeleiding bij werk/stage, passend onderwijs, thuisbegeleiding etc. Veel ouders mantelzorgen en raken overbelast, dus het ontlasten van ouders is een belangrijk item

En wellicht is het Steunpunt Passend Onderwijs ook interessant om te kijken. Het is een plek waar veel informatie te vinden is voor ouders, en ze ook hun vragen kunnen stellen per mail en telefoon: www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Er is 1 reactie.
 • Ellen van der Hoek

  Bedankt dat je dit zo snel hebt opgepakt!
  Groetjes van Ellen van der Hoek

Tweede rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

U bent de eerste om te reageren.
Lisa-Marie van den Brink

Het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad heeft een website gelanceerd om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij de invoering van Passend Onderwijs.

De website www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl heeft de vorm van een tijdpad, dat de wettelijke kaders en de te zetten stappen voor de samenwerkingsverbanden weergeeft. U vindt er ook tal van relevante hulpmiddelen.

U bent de eerste om te reageren.

Voor de samenwerkende gemeenten in de drie zuidelijke provincies, ben ik het aanspreekpunt vanuit het Transitiebureau Jeugd. Heb je vragen over de concept Jeugdwet of loop je in jouw gemeente aan tegen knelpunten of vragen over de transitie en de transformatie jeugd? Dan ben ik, behalve op de woensdag, beschikbaar per mail of telefoon: simone.loonstra@minvws.nl / M 06 21160332

U bent de eerste om te reageren.

Relevante factsheet van de RMO, Werken aan een veilig leefklimaat voor alle kinderen

U bent de eerste om te reageren.
Lisette Snippe

Interessante blog van Clara Pels op website Zorg + Welzijn over wijkteams, generalisten en specialisten en de benodigde mindset van zowel professionals als bestuurders.

U bent de eerste om te reageren.

We horen nooit hoeveel drama's jeugdzorg voorkomen heeft..,
Graag jullie visie!

U bent de eerste om te reageren.
Elly Euverman

Voorkom een (v)echtscheiding, investeer in relaties, stelt Inge Anthonijsz in haar blog.

U bent de eerste om te reageren.

Debat generalistisch werken is nu als videoverslag beschikbaar.
Op donderdagmiddag 25 april 2013 gingen het Nederlands Jeugdinstituut, de NVO en de Universiteit Utrecht in debat over de vraag welke competenties beroepskrachten in huis moeten hebben om generalistisch te kunnen werken

U bent de eerste om te reageren.

Op donderdagmiddag 25 april 2013 gingen het Nederlands Jeugdinstituut, de NVO en de Universiteit Utrecht in debat over de vraag welke competenties beroepskrachten in huis moeten hebben om generalistisch te kunnen werken. Het videoverslag van dit debat staat nu op de website van het NJi.

Er zijn 2 reacties.
 • Hemmo Sander

  Heb de presentaties bekeken. Wat ik bij alle ervaren inleiders , en ook in het debat, schrikbarend mis is de focus , knowhow, van een generalist of generalistisch team op de leefgebieden wonen, welzijn, werken. Vreemd genoeg wordt gesteld dat er systeem gericht gedacht/ gewerkt dient te worden maar de gesprekspartners en zaal hebben het alleen over de zorg voor kind/ gezin. Vreemd die blinde vlekken in deze fase van transitie/ transformatie. Hoe kan dat? Beroepsdeformatie of oud stelseldenken?

 • Goed punt Hemmo! Als ik terugkijk op het debat denk ik dat je gelijk hebt dat het zich vooral op het inschatten van problemen en krachten heeft gericht en op het beslissen over hulp. Ik ben het met je eens dat generalistisch werken rond jeugd en gezin ook de andere leefgebieden rond het gezin betrekt. In de discussienotitie die we binnenkort hierover uitbrengen in samenwerking met het kennispraktijknetwerk rond dit thema, komt dit hopelijk goed naar voren. Dank voor je aanvulling op het debat.

Nienke Nuyens

Praktijkvoorbeeld transitie: CJG4Kracht, ambulante gezinshulpverlening in Apeldoorn

U bent de eerste om te reageren.
(onbekend)

Er zijn diverse regionale bijeenkomsten over Vrijwillige Inzet, gericht op professionele, vrijwillige en eigen kracht, samen voor de jeugd . Check de website www.vrijwillige-inzet.nl

U bent de eerste om te reageren.
Nienke Nuyens

Vind dertig inspirerende praktijkvoorbeelden van de transitie jeugdzorg op www.nji.nl/transitievoorbeelden

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: NVVK
Functie: Online marketing- en communicatieadviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Yard Internet
Functie: Adviseur Sociale Media&Internet, maatschappelijk werker
Sector / werkveld: Internetbureau
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Senior communicatieadviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, Jeugd-ggz, Jeugdmaatschappelijk werk, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Kinderopvang, Onderwijs, Onderzoek en advies
Organisatie: Marc Werkt!
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdwelzijnswerk, Jeugdzorg, Justitie, Onderzoek en advies
Organisatie: Kaspers & Co
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Jeugd-ggz, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: Yvonne van Westering
Functie: Adviseur
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Onderzoek en advies
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Functie: Adviseur
Sector / werkveld: Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderzoek en advies
Organisatie: Ministerie van VWS
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Platform verontruste ouders en transitie jeugdzorg vanuit ouderperspectief
Functie: Ouder
HomeThema'sWerkgroepenDeelnemersOver dit platformUpdatesPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord