Onderwijs-zorgarrangementen

Menu

In deze werkgroep worden ervaringen, kennis, inzichten en vragen uitgewisseld over de ontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen.

Onderwijs-zorgarrangementen komen voort uit de onderwijs- én zorgbehoefte van een jongere of een groep jongeren. Voor deze jongeren is het van essentieel belang dat onderwijs en zorg samenwerken en duidelijke afspraken maken over wie wat wanneer en op welke manier doet. Dit vergt een goede samenwerking op zowel uitvoerings- als bestuurlijk niveau.

De ervaring leert dat het ontwikkelen van een onderwijs-zorgarrangement een ingewikkeld proces is, waar zorg- en onderwijsprofessionals in het gehele land mee worstelen.
Deze werkgroep creëert een platform waar relevante kennis en handvatten te vinden zijn die het ontwikkelen van een onderwijs-zorgarrangement ondersteunen en waar zorg- en onderwijsprofessionals elkaar vragen kunnen stellen en elkaar kunnen helpen. Het uitwisselen van kennis, vragen en oplossingen staat in deze werkgroep centraal.

Wil je meer weten over het ontwikkelen van een onderwijs-zorgarrangement, loop je zelf tegen obstakels aan of heb je juist ontdekt wat goed werkt? Volg dan deze werkgroep en deel je vraag en ervaringen!

Doelgroep

Onderwijs- en zorgprofessionals van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en instellingen voor lvb-zorg, psychiatrie en jeugdzorg.
Beleidsmakers op het snijvlak van onderwijs en zorg.
Bestuurders van scholen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en provincies die verantwoordelijk zijn voor alle vormen van onderwijs en zorg, ook voor die voor kinderen met een complexe hulpvraag, een lage intelligentie en ernstige gedrags- en psychiatrische problemen.

Recente activiteiten

Poll

Invoering passend onderwijs?

Is door de invoering van passend onderwijs de dagelijkse praktijk van je werk veranderd?

 • ZMOLKers

  11 juli 2016 - 16:31 door Willeke Daamen

  Deze vraag is beantwoord bij het onderdeel 'Vraag en Antwoord' op de website. Via deze link vindt je de...

 • ZMOLKers

  24 maart 2016 - 11:24 door Dorien Prins

  Wij zijn een school in Damwoude ZML de Wingerd. Wij zien de doelgroep binnen school veranderen er worden meer leerlingen met een complexe problematiek aangemeld. Deze nieuwe groep leerlingen...

 • Hoe om te gaan met onvoorspelbaar, wegloop gedrag bij buitenschoolse activiteiten?

  23 juni 2015 - 13:21 door Neeltje Cox-Janssen

  Eén van onze zeer-laag functionerende leerlingen kan zeer onverwacht wegrennen uit een situatie. Binnen het schoolgebouw levert dit geen problemen op. Maar de leerling is met zijn klas 1 dag per...

 • Trajectvoorziening

  De trajectvoorziening helpt scholen bij het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen. Ook ondersteunt de trajectvoorziening docenten. Bijvoorbeeld bij het omgaan met leerlingen met problemen, klassenmanagement of differentiatie in de klas. Voor ouder
  234
 • De Waag - Groesbeek

  De Waag is een woon-, behandel en onderwijsarrangement voor jongeren met een IQ tussen 40 en 60 met bijkomende psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD, hechtingsstoornis of ODD. De Waag biedt wonen, behandeling en onderwijs onder één dak.
  505
 • School2Care - Amsterdam

  School2Care is een 12-uursvoorziening waarin onderwijs, jeugdhulp en begeleide vrijetijdsbesteding samenkomen.
  4171
Diana Prins (Niet langer lid van deze werkgroep)
Functie(s): Inhoudelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Jeugdzorg, Onderwijs
Functie(s): Onderzoeker / wetenschappelijk medewerker
Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut
Sector / werkveld: Rijksoverheid, Jeugdzorg, Onderwijs, Onderzoek en advies
Functie(s): Coördinator
Organisatie: SWV VO 31.02
Sector / werkveld: Onderwijs
Functie(s): Adviseur
Organisatie: VanMontfoort
Sector / werkveld: Centrum voor jeugd en gezin, Gemeentelijke overheid, Rijksoverheid, Jeugdbescherming, Jeugdzorg, Justitie, Onderzoek en advies, Jeugdreclassering
Karin Manders (Niet langer lid van deze werkgroep)
Functie(s): Communicatie- / internetmedewerker
Organisatie: NJi
Sector / werkveld: Jeugdzorg
Dorien Prins (Niet langer lid van deze werkgroep)
Functie(s): Leerkracht / docent
Organisatie: ZML school
Sector / werkveld: Onderwijs
Functie(s): Groepsbegeleider kinder- en jeugdpsychiatrie
Organisatie: GGZ WNB
Sector / werkveld: (onbekend)
Functie(s): Beleidsmedewerker
Organisatie: VOS/ABB
Sector / werkveld: (onbekend)
HomeUpdatesWerkgroepenDeelnemersOver dit platformPrikbordBlogs3 vragen overKalenderPraktijkvoorbeeldenVraag & Antwoord